pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

nove uslugeNove usluge

Obrasci za penzionere
Elektronsko slanje novca u Srbiju i Crnu Goru
Usluge mjenjačkih poslova

sadrzajProgram izdanja poštanskih maraka za 2016. godinu

  

 

PRIGODNE POŠTANSKE MARKE

DRUGI KVARTAL

22. april    Flora   -    Cvijet  - Halačija (Halacsya sendtneri( Boiss) Dorfler

                   Fauna  -   Leptiri

                  Jubilej  -  405 godina od rođenja Evlije Čelebije

Jubilej - 150 godina od prvog lista štampanog u BiH - "Bosanski         vjestnik"(07.04.1866.)

Svjetska književnost  -  400 godina od smrti Miguel de Cervantes Saavedra  (29.09.1547-23.04.1616)

09.maj       Evropa serija od dvije marke  - Misli zeleno

09. juni      Sport   -   Sportske manifestacije

TREĆI KVARTAL

06. juli        Umjetnost -  Slika Nasuha Matrakčije

05. avgust   Sport  - Sportske manifestacije

ČETVRTI KVARTAL

03.oktobar  Dječija nedjelja – Sretno dijete

24. novembar  Kulturno-historijsko naslijeđe -  Stećak

23. decembar Kulturno-historijsko naslijeđe - Nauk karstianski za narod slovinski, fra Matija Divković

REDOVNE POŠTANSKE MARKE

Praznici - Nova godina

Jezera - Panonska jezera u Tuzli

Kulturno-historijsko naslijeđe –Žuta tabija

Sigurnost u saobraćaju – Sigurnost građana na cestama

Most slobode – „Most ispod mosta“

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva – Relej na brdu Hum

Sakralni objekti – Sulejmanija - Šarena džamija, Travnik

Nacionalni spomenici/kulturni krajolik  - Plivska jezera sa kompleksom mlinova na Plivi kod Jajca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2016.godinu moguće su izmjene (u datumu izdavanja, motivu, nominalnoj vrijednosti i tiražu), kao i izdavanje dva vanredna izdanja.