BH POSTEXPRESS / BH POSTEXPRESS BUSINESS je usluga koja omogućava najbrži i najsigurniji prijenos pošiljki na području Bosne i Hercegovine, a u okviru izabranih rokova prijenosa.
Preuzimanje pošiljki vrši se na adresi korisnika ili se iste zaprimaju na šalteru u pošti, a uručuju na adresi primaoca, odnosno isporučuju na šalterima pošta.
Za pošiljke BH POSTEXPRESS / BH POSTEXPRESS BUSINESS pošiljalac može zahtijevati sljedeće usluge:
♦ otkupnina (plaćanje pouzećem)
♦ lično uručenje
♦ povratnica
♦ povratna dokumentacija
♦ dozvoljen uvid u sadržaj
♦ izdvojeno rukovanje

Najveća označena vrijednost pošiljke može biti 10.000,00 KM.
Zahtjev za preuzimanje pošiljke na adresi, korisnici mogu uputiti pozivom na broj Call centar 1312 ili online klikom na dugme:

ORDER

Pošiljalac pošiljke je obavezan upakovati pošiljku tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i osobe koje rukuju pošiljkom. Za štetu koja je prouzrokovana sadržajem ili neodgovarajućim pakovanjem poštanske pošiljke, odgovoran je pošiljalac.

Detaljno uputstvo sa smjernicama za pravilno pakovanje pošiljki možete preuzeti  OVDJE.

Pošiljke se uručuju u skladu sa izabranim rokom, a prema važećim Standardima uručenja.

Rokovi uručenja pošiljki BH POSTEXPRESS:

♦  “isti dan”- (D/D)

♦  “naredni dan do 12 sati” – (D+1 do 12:00 sati)

♦  “Naredni dan” – (D+1)

♦  “U roku dva dana” – (D+2)

Pošiljke sa rokom uručenja “D/D” primaju se do 09:00 sati, isključivo za primaoce na gradskom području prijemne pošte.

Najveće dimenzije pojedinačne pošiljke mogu biti 120 x 80 x 100 cm (dužina / širina / visina), standard Euro palete.

Pošiljka BH POSTEXPRESS / BH POSTEXPRESS BUSINESS može biti mase do 50 kg. U slučaju kada je sadržaj pošiljke nedjeljiv, masa pošiljke može biti i veća od 50 kg i takve pošiljke, kao i pošiljke koje prelaze utvrđene granice po dimenzijama mogu se primati samo uz saglasnost nadležne Službe.

Za kabaste pošiljke i sve pošiljke čiji gabariti prelaze u zbiru dužine, širine i visine 300 cm, obračun poštarine vrši se na osnovu volumetrijske (zapreminske) mase pošiljke ako je ista veća od njene stvarne mase. Volumetrijska masa izračunava se po IATA formuli: dužina x širina x visina (u cm) / 5000 = zapreminska masa (u kg).

BH POSTEXPRESS pošiljkom mogu se slati dokumenti, predmeti i roba sa pratećom dokumentacijom.

Sadržaj pošiljaka ne može biti roba za koju važe zakonske zabrane.

Odgovornost za slanje zabranjenih predmeta snosi pošiljalac.

Zabranjeni predmeti

Korisniku poštanskih usluga zabranjena je predaja pošiljki koje sadrže sljedeće:

  • predmete koji po svojoj prirodi ili ambalaži mogu biti štetni za normalno odvijanje poštanskog saobraćaja time što predstavljaju opasnost (u pogledu zagađenja, oštećenja ili života) za zaposlenike pošte ili za poštanska transportna sredstva i poštansku opremu ili za ostale poštanske pošiljke;
  • eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete čiji je prijem povezan s opasnošću za druge pošiljke, poštanske objekte i opremu, te prijevozna sredstva ili za zdravlje i život ljudi (barut, benzin, petrolej, jake kiseline);
  • predmete čiji je promet zakonom zabranjen (opijum, morfijum, kokain i druge droge) ukoliko se ne razmjenjuju između zakonom ovlaštenih institucija (bolnice, tvornice lijekova i zdravstveni zavodi),
  • predmete čiji je promet zabranjen u unutrašnjem saobraćaju posebnim zakonskim i drugim propisima