BH PostExpress je usluga koja omogućava brz i siguran prenos pošiljaka na području cijele Bosne i Hercegovine, a u okviru propisanih rokova prenosa.

Preuzimanje pošiljaka se vrši u prostorijama korisnika ili se iste zaprimaju na šalterima pošta, a uručuju se na adresi primaoca, odnosno isporučuju na šalterima pošta.

Pošiljka „BH PostExpress“ je pošiljka sa ili bez označene vrijednosti. U zavisnosti od označene vrijednosti, ista može biti osigurana osnovnim i dopunskim osiguranjem. Najveća označena vrijednost (osiguranje) pošiljke „BH PostExpress“ može da bude do 5.000,00 KM.

Korisnici pošiljku mogu najaviti  pozivom na Call centar 1312 ili na šalterima pošta ili online klikom na dugme:

ORDER

Detaljno uputstvo sa smjernicama za pravilno pakovanje pošiljki možete preuzeti OVDJE.

Isti dan do 12 sati (D/D)

Rok za uručenje pošiljaka “ BH PostExpress” isti dan do 12 sati (D/D) se odnosi na pošiljke za koje se prijem i uručenje vrši na području istog grada za koje se poziv za preuzimanje u prostorijama korisnika uputi najkasnije do 09:00 sati.

Isti dan do 18 sati (D/D)

Rok za uručenje pošiljaka “ BH PostExpress” isti dan do 18 sati (D/D) se odnosi na pošiljke za koje se prijem i uručenje vrši na području istog grada za koje se poziv za preuzimanje u prostorijama korisnika uputi najkasnije do 15:00 sati.

Naredni dan do 12 sati (D+1)

Rok za uručenje pošiljaka “ BH PostExpress” naredni dan do 12 sati (D+1) se odnosi na pošiljke za koje se poziv za preuzimanje u prostorijama korisnika uputi najkasnije 90 minuta prije otpreme pošiljaka iz prijemne pošte za poštanski centar.

Naredni dan (D+1)

Rok za uručenje pošiljaka “ BH PostExpress” naredni dan (D+1) se odnosi na pošiljke za koje se poziv za preuzimanje u prostorijama korisnika uputi najkasnije 90 minuta prije otpreme pošiljaka iz prijemne pošte za poštanski centar.

U roku D+2 i D+3

Rok za uručenje pošiljaka “ BH PostExpress” u roku D+2 i D+3 se odnosi na pošiljke za koje se poziv za preuzimanje u prostorijama korisnika uputi poštanskim jedinicama koje nemaju svakodnevnu razmjenu zaključaka.

Maksimalne dimenzije pojedinačne pošiljke mogu biti 120 x 80 x 100cm (d/š/v), standard Euro palete.

Pošiljka “BH PostExpress “ može biti mase do 50 kg. U slučaju kada je sadržaj pošiljke nedjeljiv, masa pošiljaka može biti i veća od 50 kg i takve pošiljke, kao i pošiljke koje prelaze utvrđene granice po dimenzijama mogu se primati samo uz saglasnost nadležne Službe.

Za kabaste pošiljke i sve pošiljke čiji gabariti prelaze u zbiru dužine, širine i visine 300 cm, obračun poštarine vrši se na osnovu volumetrijske (zapreminske) mase pošiljke ako je veća od njene stvarne mase. Volumetrijska masa izračunava se po IATA formuli: dužina x širina x visina (u cm)/5000= zapreminska masa
(u kg).

Pošiljkom “BH PostExpress “ mogu se slati dokumenti, predmeti i roba sa pratećom dokumentacijom. Sadržaj pošiljaka „ BH PostExpress “ ne može biti ona roba za koju važe zakonske zabrane.
Odgovornost za slanje zabranjenih predmeta snosi pošiljalac.

Zabranjeni predmeti

Korisniku poštanskih usluga zabranjena je predaja poštanskih pošiljki koje sadrže sljedeće predmete ili tvari:

  • koji po svojoj prirodi ili ambalaži mogu biti štetni za normalno odvijanje poštanskog saobraćaja/prometa time što predstavljaju opasnost (u pogledu zagađenja, oštećenja ili života) za zaposlenike pošte ili za poštanska transportna sredstva i poštansku opremu ili za ostale poštanske pošiljke;
  • eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete čiji je prijem povezan s opasnošću za druge pošiljke, poštanske objekte i opremu, te prijevozna sredstva ili za zdravlje i život ljudi (barut, benzin, petrolej, jake kiseline);
  • predmete čiji je promet zakonom zabranjen (opijum, morfijum, kokain i druge droge) ukoliko se ne razmjenjuju između zakonom ovlaštenih institucija (bolnice, tvornice lijekova i zdrastveni zavodi), odnosno u međunarodnom saobraćaju/prometu u medicinske i naučne svrhe, između zemalja koje ih pod tim uvjetima prihvaćaju;
  • predmeti čiji je promet zabranjen u unutrašnjem saobraćaju/prometu (zabranjene publikacije), odnosno čiji je uvoz zabranjen po zakonodavstvu odredišne zemlje u međunarodnom saobraćaju/prometu;
  • žive životinje u pismonosnim pošiljkama osim pčela, pijavica i svilenih buba, u međunarodnom saobraćaju/prometu dozvoljena je otprema živih životinja u poštanskim paketima samo za one zemlje koje odobravaju taj promet i u svom unutrašnjem saobraćaju/prometu;
  • pošiljke nemoralnog sadržaja.

U poštanskim pošiljkama ne mogu se prenositi žive životinje osim pčela, pijavica i dudovih svilaca. U slučaju da postoji opravdana dvojba da poštanska pošiljka sadrži neke od naprijed navedenih predmeta javni poštanski operater zadužen za pružanje poštanskih usluga može komisijski pregledati sadržaj pošiljke.

Dalji postupak sa pošiljkama za koje se utvrdi da sadrže neke od navedenih predmeta definiran je Pravilnikom o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga.

Za pošiljke „ BH PostExpress“ pošiljalac može zahtijevati dopunske/posebne usluge: otkupnina i povratnica, „povratna dokumentacija“, vrijednost, poštarinu plaća primatelj, osobno primaocu, izdvojeno rukovanje, zaprimanje uručenja subotom, u dogovoreno vrijeme, zbirna pošiljka, paleta.