dav

IZDAVANJE CERTIFIKATA

Ovjerilac JP BH Pošta u procesu izdavanja kvalificirane elektronske potvrde (digitalnog certifikata) propisuje dvije različite procedure za podnošenje Zahtjeva za izdavanje potvrde i to:

 1. Izdavanje certifikata za elektronski potpis fizičkim licima
 2. Izdavanje certifikata za elektronski potpis fizičkim licima u pravnim licima

Izdavanje certifikata za elektronski potpis fizičkim licima

Zahtjev za izdavanje kvalificirane elektronske potvrde fizičko lice podnosi po sljedećoj proceduri:

 • Fizičko lice pristupa web stranici Ovjerioca https://ca.posta.ba i popunjava online Prijavu za digitalni certifikat;
 • Nakon uspješno popunjene prijave za digitalni certifikat, podnosilac dobija poruku da se uspješno prijavio te preuzima popunjen Zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde sa web stranice (kopiju popunjenog zahtjeva sistem automatski šalje na email adresu koja je navedena u zahtjevu) za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde.
 • Preuzimanjem zahtjeva, svaki podnosilac dobija jedinstveni ID broj zahtjeva na osnovu kojeg fizičko lice plaća naknadu za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde prema cjenovniku, navodeći kao svrhu uplate ID broj zahtjeva.
 • Fizičko lice štampa preuzeti Zahtjev za izdavanje i korištenje
  kvalificirane elektronske potvrde, te uz isti prilaže sljedeću dokumentaciju:
 • identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), na uvid.

Fotokopiranje identifikacionog dokumenta vrši ovlašteni šalterski radnik.

 • uplatnicu odnosno dokaz o uplati naknade za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde.

Cjelokupnu navedenu dokumentaciju fizičko lice podnosi lično na jednoj od lokacija Registracijskog tijela Ovjerioca „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo.

Nakon zaprimanja Zahtjeva uposlenik Ovjerioca JP BH Pošta podnosiocu zahtjeva izdaje potvrdu o prijemu Zahtjeva.

Nakon završene izrade certifikata od strane Ovjerioca JP BH POŠTA, fizičkom licu odnosno podnosiocu se na adresu naznačenu u Zahtjevu za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde preporučenom pošiljkom šalje PIN i PUK.

Nakon prijema PIN-a i PUK-a, fizičko lice digitalni certifikat za elektronski potpis (QSCD uređaj) preuzima na lokaciji Registracijskog tijela Ovjerioca u kojoj je i podnio Zahjev za izdavanje i korištenje elektronske potvrde.

Na lokaciji Registracijskog tijela, fizičko lice radi identifikacije predaje na uvid identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), potpisuje Ugovor o izdavanju i korištenju kvalificirane elektronske potvrde za fizičko lice te preuzima certifikat (QSCD uređaj), jedan primjerak Ugovora i Otpremnicu.

Izdavanje certifikata za elektronski potpis fizičkim licima u pravnim licima

Izdavanje kvalificirane elektronske potvrde fizičkom licu u pravnom licu sastoji se od:

 1. registracije pravnog lica,
 2. prijave fizičkog lica u pravnom licu za digitalni certifikat.

Registracije pravnog lica

Procedura registracije pravnog lica sastoji se od sljedećih koraka koje preduzima pravno lice:

 • Na web stranici Ovjerioca https://ca.posta.ba izabrati polje „Registracija pravnog lica“ ili direktno pristupiti linku https://ca.posta.ba/register i online popuniti tražene podatke o pravnom licu, zakonskom zastupniku i kontakt osobi.
 • Nakon unosa traženih podataka izabrati polje „Kreiraj zahtjev“,
 • Kada se otvori prozor sa porukom da ste uspješno popunili Zahtjev za korištenje usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda Ovjerioca „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, preuzeti Zahtjev i Ugovor o pružanju usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda,
 • Preuzeti Zahtjev se štampa u 1 (jednom) primjerku, a Ugovor u 3 (tri) primjerka i potpisuju od strane lica ovlaštenog za zastupanje.

Pravno lice dostavlja Ovjeriocu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – PKI, Registracijsko tijelo na adresu: Obala Kulina bana broj 8, 71 000 Sarajevo, sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za korištenje usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda, potpisan od lica ovlaštenog za zastupanje;
 2. Ugovor o pružanju usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda, u
  3 (tri) primjerka, potpisan od strane lica ovlaštenog za zastupanje;
 3. Aktuelni Izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija) ili drugi odgovarajući osnivački akt uz akt o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje – orginal ili ovjerene kopije.

Po prijemu navedene dokumentacije „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo pristupa potpisivanju Ugovora o pružanju usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda i registraciji pravnog lica u aplikaciji https://ra.posta.ba i dostavlja Drugoj ugovornoj strani 1 (jedan) primjerak obostrano potpisanog Ugovora, a 2 (dva) primjerka zadržava.

1.1.2     Prijava fizičkog lica u pravnom licu za digitalni certifikat

NAPOMENA: Pravna lica moraju imati zaključen Ugovor o pružanju usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda sa „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, kako bi fizička lica u pravnom licu pristupila proceduri izdavanja kvalificiranih potvrda za elektronski potpis.

Nakon što je Ugovor o pružanju usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda zaključen, fizička lica zaposlena u pravnom licu mogu pristupiti proceduri za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda na slijedeći način:

 • Fizičko lice pristupa web stranici Ovjerioca https://ca.posta.ba/ i popunjava online Prijavu za digitalni certifikat;
 • Nakon uspješno popunjene prijave za digitalni certifikat, podnosilac dobija poruku da se uspješno prijavio te preuzima popunjen Zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde sa web stranice (kopiju popunjenog zahtjeva sistem automatski šalje na email adresu koja je navedena u zahtjevu). Preuzimanjem zahtjeva, svaki podnosilac dobija jedinstveni ID broj zahtjeva koji je potreban za dalji proces izdavanja kvalificirane elektronske potvrde;
 • Na osnovu dobijenog ID broja Zahtjeva pravno lice plaća naknadu za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde fizičkom licu u pravnom licu prema cjenovniku, navodeći kao svrhu uplate ID broj zahtjeva.

Pravno lice naknadu za izdavanje i korištenje kvalificiranih elektronskih potvrda fizičkim licima zaposlenim u pravnom licu plaća pojedinačnim nalogom posebno za svako fizičko lice obzirom da se svrha uplate mora odnositi isključivo za pojedinačni ID broj zahtjeva fizičkog lica.

 • Fizičko lice u pravnom licu štampa preuzeti Zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde, te uz isti prilaže sljedeću dokumentaciju:
 • identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), na uvid.

Fotokopiranje identifikacionog dokumenta vrši ovlašteni šalterski radnik.

 • uplatnicu odnosno dokaz o uplati naknade za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde;
 • Ovlaštenje za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde potpisano i opečaćeno od strane ovlaštenog lica u pravnom licu, a shodno potpisanom Ugovoru o pružanju usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda, kojim ovlašteno lice pravnog lica ovlašćuje fizičko lice odnosno zaposlenika za korištenje kvalificirane elektronske potvrde za elektronski potpis.

Cjelokupnu navedenu dokumentaciju fizičko lice u pravnom licu podnosi lično na jednoj od lokacija Registracijskog tijela Ovjerioca „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo.

Nakon zaprimanja Zahtjeva uposlenik Ovjerioca JP BH Pošta podnosiocu zahtjeva izdaje potvrdu o prijemu Zahtjeva.

Nakon završene izrade certifikata od strane Ovjerioca JP BH POŠTA, fizičkom licu u pravnom licu odnosno podnosiocu se na adresu naznačenu u Zahtjevu za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde preporučenom pošiljkom šalje PIN i PUK.

Nakon prijema PIN-a i PUK-a, fizičko lice u pravnom licu digitalni certifikat za elektronski potpis (QSCD uređaj) preuzima na lokaciji Registracijskog tijela Ovjerioca u kojoj je i podnio Zahjev za izdavanje i korištenje elektronske potvrde.

Na lokaciji Registracijskog tijela, fizičko lice u pravnom licu radi identifikacije predaje na uvid identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), potpisuje Ugovor o izdavanju i korištenju kvalificirane elektronske potvrde za fizičko lice u pravnom licu te preuzima certifikat (QSCD uređaj), jedan primjerak Ugovora i Otpremnicu.