dav

PROMJENA STATUSA CERTIFIKATA

Pod promjenom statusa kvalificirane elektornske potvrde za elektronski potpis podrazumijeva se:

a) Opoziv kvalificirane elektronske potvrde za elektronski potpis – trajni prestanak valjanosti potvrde prije isteka roka važenja navedenog u potvrdi.
b) Suspenzija kvalificirane elektronske potvrde za elektronski potpis – privremeno blokiranje elektronske potvrde u situacijama kada korisnik nije siguran da li je ista na neki način kompromitovana.
c) Prekid suspenzije kvalificirane elektronske potvrde za elektronski potpis – elektronska potvrda postaje opet aktivna (važeća) tako da ima sve funkcionalnosti koje je imala i prije suspenzije.

Za kvalificirane elektronske potvrde izdate fizičkom licu promjenu statusa može da zahtjeva fizičko lice kao korisnik potvrde. Za kvalificirane elektronske potvrde izdate fizičkom licu u pravnom licu promjenu statusa može da zahtjeva:

 • fizičko lice u pravnom licu kao korisnik potvrde i
 • pravno lice za fizičko lice odnosno zaposlenika.

Postupak suspenzije ili prekida suspenzije ili opoziva kvalificirane elektronske potvrde za elektronski potpis fizičko lice ili fizičko lice u pravnom licu kao korisnik potvrde vrši na sljedeći način:

 • Fizičko lice ili fizičko lice u pravnom licu kao korisnik potvrde pristupa web stranici Ovjerioca https://ca.posta.ba ili direktno pristupa linku https://ca.posta.ba/revoke i izabire polje „Promjena statusa certifikata“ gdje online popunjava tražene podatke za promjenu statusa digitalnog certifikata u kojem pod „Vrsta promjene statusa“ treba izabrati jednu od ponuđenih opcija: „suspenzija“ ili „prekid suspenzije“ ili „opoziv“;
 • Nakon kreiranja zahtjeva za promjenu statusa digitalnog certifikata, fizičko lice ili fizičko lice u pravnom licu kao korisnik potvrde, dobija poruku da je uspješno popunio prijavu za promjenu statusa digitalnog certifikat te zahtjev preuzima, štampa i svojeručno potpisuje;
 • Svojeručno potpisan zahtjev za promjenu statusa digitalnog certifikata, fizičko lice ili fizičko lice u pravnom licu kao korisnik potvrde lično podnosi na jednoj od lokacija Registracijskog tijela Ovjerioca „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, kojom prilikom je obavezan radi identifikacije ovlaštenom šalterskom radniku dati na uvid identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš)
 • Na osnovu primljenog zahtjeva za promjenu statusa digitalnog certifikata Ovjerilac
  „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo vrši promjenu statusa – suspenziju ili prekid suspenzije ili opoziv kvalificirane elektronske potvrde za elektronski potpis i o izvršenoj promjeni statusa obavještava elektronskom poštom fizičko lice ili fizičko lice u pravnom licu kao korisnika potvrde i pravno lice.

Postupak suspenzije ili prekida suspenzije ili opoziva kvalificirane elektronske potvrde za elektronski potpis pravno lice za fizičko lice odnosno zaposlenika u pravnom licu može izvršiti na slijedeći način:

 • Na web stranici Ovjerioca https://ca.posta.ba izabrati polje „Promjena statusa certifikata“ ili direktno pristupiti linku https://ca.posta.ba/revoke i online popuniti tražene podatke za promjenu statusa digitalnog certifikata u kojem pod „Vrsta promjene statusa“ treba izabrati jednu od ponuđenih opcija: „suspenzija“ ili „prekid suspenzije“ ili „opoziv“;
 • Nakon kreiranja zahtjeva za promjenu statusa digitalnog certifikata i pojavljivanja poruke da je uspješno popunjena prijava za promjenu statusa digitalnog certifikata, zahtjev se preuzima, štampa i potpisuje od strane ovlaštenog lica u pravnom licu;
 • Potpisan i opečaćen zahjev za promjenu statusa digitalnog certifikata, podnosi se na jednoj od lokacija Registracijskog tijela Ovjerioca „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo;
 • Na osnovu primljenog zahtjeva za promjenu statusa digitalnog certifikata Ovjerilac „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo vrši promjenu statusa – suspenziju ili prekid suspenzije ili opoziv kvalificirane elektronske potvrde fizičkom licu u pravnom licu kao korisniku potvrde i o izvršenoj promjeni statusa elektronskom poštom obavještava pravno lice i fizičko lice u pravnom licu kao korisnika potvrde.