G01

Privremeno imenovani Nadzorni odbor “Javnog preduzeća BH Pošta” d.o.o. Sarajevo na 4. sjednici, održanoj 30.11.2015. godine, donio je odluku o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, u skladu sa prethodnom saglasnošću Vlade Federacije BiH.

Mirsad Mujić, dosadašnji izvršni direktor za poštanski promet, imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo. Mensud Bašić imenovan je za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko- finansijske poslove, Nedim Matoruga za v.d. izvršnog direktora za razvoj i informacione sisteme i Neziran Đogo za v.d. izvršnog direktora za poštanski promet.
Navedena imenovanja od strane Nadzornog odbora BH Pošte izvršena su nakon telefonske sjednice Vlade FBiH, održane 30.11.2015.godine, na kojoj je NO BH Pošte data prethodna saglasnost za razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Uprave BH Pošte- generalnog direktora i izvršnih direktora, zbog isteka mandata.
Istovremeno, Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje vršilaca ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.
Odluke NO BH Pošte o razrješenju dužnosti dosadašnjih članova Uprave i imenovanju vršilaca dužnosti članova nove Uprave BH Pošte stupaju na snagu u srijedu, 02.12.2015. godine