Pod paketskim uslugama podrazumijevaju se usluge prijema, prijenosa i uručenja paketa adresiranih na određenog primaoca.

Paketske usluge, kao jedan od servisa koje nudi „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, namijenjen je fizičkim i pravnim licima koja žele, da na kvalitetan i siguran način, pošalju robu i različite predmete primaocima u zemlji i inostranstvu.

Svi paketi u unutrašnjem saobraćaju/prometu moraju imati označenu vrijednost i s obzirom na vrijednost mogu biti: običan paket i paket s označenom vrijednosti – vrijednosni paket.

Običan paket, čija je označena vrijednost do 100,00 KM, prilikom predaje paketa, pošiljalac je dužan naznačiti vrijednost tog paketa na obrascu kojim isti predaje pošti na prijenos. Označena vrijednost ne može biti veća od stvarne vrijednosti sadržaja paketa.

Vrijednosni paket je paket čija vrijednost prelazi 100,00 KM, na kojem je pošiljalac, kao i na obrascu koji prati paket, obavezan naznačiti vrijednost paketa.

U međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu paketi se primaju samo za one zemlje koje to dozvoljavaju, sa maksimalnom visinom označene vrijednosti koje su te zemlje usvojile.

Saznajte više o:

Paket je zatvorena poštanska pošiljka mase do 31,5 kg i koja može sadržavati robu i druge predmete. Pošiljaocu se izdaje potvrda o prijemu paketa, a prilikom uručenja, primalac je obavezan, svojim potpisom potvrditi prijem paketa.

Dimenzije paketa u unutrašnjem saobraćaju/prometu ne smiju biti veće od 3 000 mm u zbiru dužine i obima paketa na najširem dijelu poprečno, s tim da najveća dimenzija ne može biti veća od 1 500 mm. Paket ne smije biti manjih dimenzija od najmanjih dimenzija propisanih za pismo, s tim da adresna strana mora imati najmanje 90X140 mm.

Paket mora imati na adresnoj strani, sem adrese primaoca i pošiljaoca, odgovarajuću naljepnicu s nazivom pošte koja je primila pošiljku, te broj pošiljke. Ako naljepnica nema naziv pošte, na nju se stavlja otisak žiga prijemne pošte. Na paket se upisuje masa u kilogramima i gramima, s tim da se svaki dio od deset grama zaokružuje na više.

U unutrašnjem prometu paket mora imati označenu vrijednost. Vrijednost sadržaja paketa mora biti označena brojkom i slovima u lijevom donjem dijelu adresne strane. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti ili značenju sadržaja za pošiljaoca, o čemu pošiljalac potpisuje izjavu na potvrdi o prijemu paketa.

Najveća označena vrijednost paketa može biti 10.000,00 KM, s tim što «JP BH POŠTA» d.o.o. Sarajevo, može svojom odlukom utvrđeni iznos smanjiti ili povećati. U međunarodnom prometu paket se može predati sa i bez označene vrijednosti.

Prijem paketske pošiljke je preuzimanje pošiljke od strane korisnika poštanskih usluga u pošti i na adresi pošiljaoca, ako je to ugovorom definirano.

Kod prijema paketske pošiljke primjenjuju se slijedeći propisi:

 • za paketsku pošiljku u unutrašnjem saobraćaju/prometu koje sadrže predmete za čiji je prijem potrebno odobrenje ili potvrda nadležnog državnog organa, ovlaštene ustanove ili organizacije, pošiljalac je obavezan takvo odobrenje predati zajedno s pošiljkom;
 • za prijem paketske pošiljke u međunarodnom saobraćaju/prometu, čiji sadržaj podliježe carinskom pregledu ili deviznoj kontroli, primjenjuju se carinski i devizni propisi i propisi Svjetske poštanske unije. Pošiljke u međunarodnom saobraćaju/prometu čiji sadržaj podliježe carinskom i deviznom pregledu moraju se predati otvorene zajedno s potrebnim obrascima (CP 72).

Paket u unutrašnjem saobraćaju/prometu, koji sadrži žive životinje, lako lomljive predmete, tečnosti, lako topljive materije, dijelove životinjskog ili ljudskog organa, urne s pepelom, osjetljive uređaje, zarazne materije i sl. pošiljalac je obavezan predati kao izdvojeni paket.

Paket koji sadrži žive životinje ili lako kvarljivu robu mora se predati kao vrlo hitan.

Uvjeti za prijem paketa u međunarodnom saobraćaju/prometu propisani su aktima Svjetske poštanske unije.

Pod rokom i standardom prijenosa i uručenja paketa podrazumijeva se vrijeme od prijema pošiljke do uručenja primaocu. Vrijeme prijema paketske pošiljke utvrđuje se na osnovu otiska žiga na potvrdi o prijemu pošiljke, odnosno na pošiljci kada se ne daje potvrda o prijemu pošiljke.

Rokovi prijenosa i uručenja definisani su za pakete u unutrašnjem, a standardi prijenosa i uručenja za pakete u međunarodnom poštanskom prometu.

Unutrašnji poštanski promet

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo je obavezna paketsku pošiljku uručiti u slijedećim rokovima:

paketska pošiljka koja se prima i uručuju na području istog poštanskog centra (Kantona), u roku od:

– jednog radnog dana za prioritetne i hitne pošiljke;

– tri radna dana za sve ostale pošiljke.

paketska pošiljka koje se prima na području jednog poštanskog centra (Kantona), a uručuje na području drugog poštanskog centra (Kantona) ili drugog poštanskog operatora (HP Mostar i PS Banja Luka):

– dva radna dana za prioritetne i hitne pošiljke;

– četiri radna dana za sve ostale pošiljke.

Međunarodni poštanski promet

Standardi prijenosa i uručenja  paketa (pdf) u međunarodnom poštanskom prometu predstavljaju okvirno, a ne garantovano vrijeme prijenosa. JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo nije obavezna pakete u međunarodnom poštanskom prometu uručiti u skladu sa standardima.

Pod standardom prijenosa i uručenja paketa (pdf) koji prispijevaju u BiH podrazumijeva se vrijeme od prijspjeća pošiljke u izmjeničnu poštu do uručenja primaocu.

U rokove i standarde prijenosa i uručenja se ne računaju:

– dan prijema pošiljke;

– vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese primaoca;

– vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivice poštanskog operatora;

– neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava pismonosnih pošiljki;

– vrijeme trajanja carinskog postupka u odredišnoj zemlji.

Zabranjena je predaja poštanskih pošiljaka koje sadrže:

1. eksplozivne i lako zapaljive predmete i predmete čiji je prijem povezan sa opasnošću za druge pošiljke, poštanske objekte i opremu, te prijevozna sredstva ili po zdravlje i život ljudi;

2. predmete čiji je promet zakonom zabranjen;

3. opojne droge, osim kada su pošiljalac i primalac zakonom ovlašteni za promet ili upotrebu opojnih droga;

U poštanskim pošiljkama ne mogu se prenositi žive životinje osim pčela, pijavica i dudovih svilaca.

Postupak sa pošiljkama za koje se utvrdi da sadrže neke od navedenih zabranjenih predmeta utvrđuje se Općim uvjetima.

Posebne usluge

Pod posebnim uslugama podrazumijevaju se usluge u okviru kojih pošiljalac prilikom predaje pošiljke zahtjeva poseban postupak sa pošiljkom u svim ili pojedinim fazama obavljanja poštanskih usluga. Pismonosne pošiljke sa zahtjevanom posebnom uslugom su u većini slučajeva knjižene poštanske pošiljke (sa brojem prijema). Na svim knjiženim pismonosnim pošiljkama, pošiljalac je u obavezi da naznači svoju adresu, osim na pošiljkama na kojima je naznačeno „za konkurs”, „za licitaciju” i sl.

Najčešće zahtjevane posebne usluge prilikom predaje pismonosnih pošiljaka su:

 • Pošiljka s potvrđenim uručenjem je svaka poštanska pošiljka bez označene vrijednosti za koju se pošiljatelju daje potvrda o prijemu pošiljke i uručuje se primatelju uz potpis.
 • Hitna pošiljka je svaka pismonosna pošiljka, poštanska koja sadrži lako pokvarljivu robu. Kao hitna pošiljka ne može se predati pošiljka adresirana za šire dostavno područje, poštanski pretinac i poste-restante.
  Hitna pošiljka dostavlja se primaocu prije ostalih pošiljaka uz uvjete i na način propisan Općim uvjetima. Na hitne pošiljke se, u gornji lijevi dio adresne strane, stavlja naljepnica ili oznaka svijetlocrvene boje «EXPRESS» (hitno). Ako takve oznake nema, riječ »EXPRESS» (hitno) mora biti upisana velikim crvenim slovima.U međunarodnom prometu hitne pošiljke se primaju samo za države koje prihvataju tu uslugu.
 • Pošiljka s povratnicom je poštanska pošiljka za koju pošiljalac, prilikom predaje, zahtijeva da se uruči primaocu uz pisano potvrđenje na posebnom obrascu svijetlocrvene boje “POVRATNICA”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu kao obična pismonosna pošiljka. U unutrašnjem prometu se kao pošiljka s povratnicom može predati svaka poštanska pošiljka za koju se daje potvrda o prijemu pošiljke, osim brzojavne uputnice. U međunarodnom prometu države mogu ograničiti prijem povratnica za određene pošiljke.
  Povratnicu popunjava pošiljalac i predaje je zajedno s pošiljkom. Na pošiljku s povratnicom stavlja se naljepnica ili oznaka «AR», u gornjem lijevom dijelu adresne strane pošiljke.
 • Otkupna pošiljka (otkupno pismo) je poštanska pošiljka za koju pošiljalac, prilikom predaje, zahtijeva da se uruči primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca pošiljke.
  S otkupnom pošiljkom pošiljalac je obavezan predati i popunjeni obrazac poštanske ili brzojavne uputnice ili odgovarajući obrazac platnog prometa kojim će mu se doznačiti otkupni iznos. U unutrašnjem prometu kao otkupna pošiljka može se predati preporučena pošiljka, vrijednosno pismo, EMS pošiljka i paket. U međunarodnom prometu otkupna pošiljka se može predati za države koje tu uslugu prihvaćaju.
  Na otkupne pošiljke, u gornjem lijevom dijelu adresne strane, stavlja se naljepnica u obliku trokuta narančaste boje, s tekstom «REMBOURSEMENT» (Otkupnina), a pošiljalac je obavezan brojkom upisati iznos otkupnine. Označeni iznos otkupnine na pošiljci ne smatra se označenom vrijednosti pošiljke. Otkupnina označena na otkupnoj pošiljci može biti najviše 5.000,00 KM.
 • Avionska pošiljka je poštanska pošiljka za koju pošiljalac, prilikom predaje, zahtijeva da se otpremi avionskim putem. U međunarodnom prometu se avionska pošiljka može predati za države koje prihvaćaju tu uslugu. Na avionsku pošiljku stavlja se, u gornji lijevi dio adresne strane pošiljke, naljepnica plave boje ili otisak iste boje s tekstom «PAR AVION» (avionom).
  Kao avionska pismonosna pošiljka predaje se i aerogram. Aerogram je savijen i sa svih strana zalijepljen list papira koji je s unutrašnje strane namijenjen samo za pisano saopćenje. Aerogram mora biti pravouglog oblika, a uvjete za izradu i prodaju određuje poštanski operator pridržavajući se odredaba akata Svjetske poštanske unije.
 • Poste restante je takva pošiljka koja u adresi primaoca sadrži oznaku «poste restante», a u odredišnoj pošti čuva se 30 dana od dana prispijeća i uručuje se primaocu u okviru tog roka kada je on zatraži, uz naplatu propisane poštarine.
 • Pošiljka predata u posljednji trenutak je posebna usluga koju korisnik može zahtijevati prilikom predaje pošiljke poslije završetka radnog vremena pošte sa korisnicima, a prije otpreme pošiljaka. Kao pošiljke predane u posljednji trenutak mogu se primati: avionske pošiljke, hitne pošiljke, EMS pošiljke i vrlo hitni paketi.
 • Pošiljka koja se uručuje lično primaocu je pošiljka koja se uručuje isključivo lično primaocu, zakonskom zastupniku i opunomoćenom licu. U unutrašnjem prometu se kao pošiljka koja se uručuje lično primaocu može predati pošiljka za koju se daje potvrda o prijemu pošiljke.
  U međunarodnom prometu se pošiljka koja se uručuje lično primaocu može predati za države koje tu uslugu prihvaćaju. Pošiljke koje se uručuju lično primaocu moraju imati uočljivim slovima napisanu oznaku “A remettre en main propre” (Uručiti lično primaocu), u lijevom gornjem dijelu adresne strane.
 • Pošiljka sa plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI) je pošiljka (pismo i dopisnica) koju pošiljalac šalje primaocu bez plaćanja poštarine. Poštarinu za pošiljku s plaćenim odgovorom plaća primalac prilikom preuzimanja pošiljke. Pošiljka s plaćenim odgovorom mora sadržavati propisanu oznaku IBRS/CCRI, broj dozvole – ugovora i druge oznake propisane aktima Svjetske poštanske unije, a mogu se predati uz uvjet da korisnik prethodno pribavi dozvolu od poštanskog operatora, te sklopi ugovor s poštanskim operatorom o obavljanju te usluge. Dimenzije pošiljke s plaćenim odgovorom moraju odgovarati dimenzijama propisanim ovim Pravilnikom za odgovarajuću vrstu pošiljke. U unutrašnjem prometu pošiljka s plaćenim odgovorom može biti mase do 100 grama, a u međunarodnom prometu masa i drugi uvjeti za pošiljku s plaćenim odgovorom propisani su aktima Svjetske poštanske unije.U međunarodnom prometu pošiljke IBRS/CCRI primaju se za države koje prihvaćaju ovu uslugu s tim da je prispjele pošiljke IBRS/CCRI iz inozemstva poštanski operator obavezan vratiti pošiljaocu.
 • Consignment usluga je posebna usluga u međunarodnom prometu koja nudi mogućnost skupne otpreme većeg broja poštanskih pošiljaka, upućenih od istog pošiljaoca za jednog ili više primaoca.

Dopunske usluge

Pod dopunskim poštanskim uslugama podrazumijevaju se usluge kojima pošiljatelj ili primatelj zahtjeva određeni dodatni postupak u vezi s pošiljkom, a koji je uređen odredbama Općih uvijeta.

Dopunske usluge na zahtjev pošiljaoca

Pošiljalac može, nakon predaje, a prije uručenja pošiljke, u unutrašnjem prometu, zahtijevati slijedeće usluge:

a) izmjenu i dopunu adrese na pošiljci, izuzev sudskih pisama i pisama u upravnom postupku
b) vraćanje pošiljke;
c) opterećenje knjižene pošiljke otkupnim iznosom, povećanje ili smanjenje otkupnog iznosa ili odustajanje od otkupnog iznosa;
d) slanje paketa za primaocem ili zabrana slanja paketa za primaocem;
e) vraćanje iznosa poštanske i brzojavne uputnice;
f) uplatu otkupnog iznosa brzojavnom uputnicom.

Zahtjev za usluge iz predhodnog stava pošiljalac može podnijeti bilo kojoj pošti, a podnosi ga pisanim putem, uz plaćanje poštarine određene cjenovnikom. Izuzetno, ako se radi o pošiljci koja još nije otpremljena iz pošte zahtjev se može u toj pošti podnijeti i usmenim putem.

Prilikom predaje zahtjeva pošiljalac može tražiti pisanu obavijest o rezultatu izvršenja zahtjeva.

Prilikom podnošenja zahtjeva pošiljalac je obavezan dokazati svoj identitet, te dati na uvid potvrdu o prijemu pošiljke, ako se radi o pošiljci za koju se daje potvrda o prijemu pošiljke.

Uz zahtjev za vraćanje pošiljke ili izmjenu adrese, na običnoj pismovnoj pošiljci, pošiljalac je obavezan podnijeti i prijepis adrese ili faksimil koverte ili omota s adresom koji je jednak omotnici pošiljke na koju se zahtjev odnosi. Faksimil treba prema obliku, veličini, adresi i rukopisu odgovarati pošiljci na koju se zahtjev odnosi. Za glomazne pošiljke i dopisnice, umjesto faksimila ili omota treba podnijeti tačan prijepis adrese primaoca pošiljke.

Dopunske poštanske usluge na zahtjev primaoca

Primalac može, prije uručenja pošiljke, zahtijevati slijedeće usluge:

a) dostavu poste restante pošiljaka u njegov stan ili na adresu koju on odredi;
b) da se prispjela pošiljka (osim sudskog pisma i pisma po upravnom postupku) zadrži u pošti ili čuva kao poste restante pošiljka, ili šalje na novu adresu koju on odredi;
c) uručenje pošiljaka lično primaocu;
d) stavljanje hitne pošiljke ili obavijesti o prispijeću takve pošiljke u poštanski pretinac;
e) ubacivanje preporučene pošiljke i pošiljke s potvrđenim uručenjem u kućni kovčežić, bez potpisa primaoca zbog potvrđivanja prijema pošiljke. Ova usluga se obavlja samo za pošiljke u unutrašnjem prometu, s tim, da se ne može zahtijevati za pošiljke s otkupninom i povratnicom, te za pošiljke s uslugom uručiti lično primaocu;
f) uručenje svake ili određene pošiljke kao hitne pošiljke na užem dostavnom području pošte;
g) brzojavno slanje uputničkog iznosa u novo odredište;
h) ponovnu dostavu poštanske pošiljke za koju je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke.

Primalac može zahtijevati navedene usluge predajom pisanog zahtjeva, u
pravilu, u pošti koja mu pošiljke uručuje.

Prilikom podnošenja zahtjeva primalac je obavezan dokazati svoj identitet i navesti sve podatke potrebne za postupanje po zahtjevu.

Rok do kojega se po zahtjevu može postupati ne može biti duži od 30 dana ako se zahtjev odnosi na zadržavanje pošiljke u pošti, niti duži od 90 dana u svim drugim slučajevima.

Zahtjev primaoca ne može se primiti ako je prije uručenja pošiljke na koju se zahtjev odnosi pošti prispio zahtjev pošiljaoca.

Usluge po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika

Poštanske usluge po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika usluga su usluge koje poštanski operatori obavljaju po službenoj dužnosti ili na zahtjev ili bez zahtjeva pošiljaoca ili primaoca, a u vezi sa prijenosom i uručenjem pošiljaka.

Ove usluge su:

a) potraživanje pošiljaka
b) izdavanje naknadne potvrde o prijemu knjižene pošiljke
c) čuvanje punomoći
d) upotreba poštanskog pretinca
e) podnošenje na uvid isplaćene uputnice ili izdavanje njene kopije
f) prepakivanje paketa
g) ležarina za pošiljke
h) dostava i pokušaj dostave paketa
i) podnošenje pošiljaka na carinski pregled u uvozu i izvozu;
j) podnošenje pošiljaka na žigosanje ili kontrolu nadležnom organu;
k) obavještavanje primaoca ili pošiljaoca pošiljke da podnese potrebna dokumenta na carinski pregled.
l) prijem pošiljaka s reklamnom porukom

Korištenje pojedinih ostalih gore navedenih usluga obavlja se na način utvrđen Općim uvijetima.

Detaljno uputstvo sa smjernicama za pravilno pakovanje pošiljki možete preuzeti OVDJE.