Kao javni poštanski operator, „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, je davalac poštanskih usluga sa obavezom pružanja univerzalne poštanske usluge i ekskluzivnim pravom za obavljanje rezervisane poštanske uslugе. Kada je riječ o pismonosnim uslugama, rezervisane poštanske usluge obuhvataju prijem i/ili otpremu i/ili prijevoz i/ili uručenje svih pismonosnih pošiljaka mase do 1000 grama, kao i sudska pisma i pisma u upravnom postupku, bez obzira na težine.

Vrste pismonosnih usluga

Pismo je pismonosna pošiljka koja sadrži pisano saopćenje u zatvorenom omotu bez označene vrijednosti, te svaka druga pošiljka koja, u pogledu dimenzija i mase, odgovara uvjetima predviđenim za pismo, iako ne sadrži pisano saopćenje. Pod pismom se smatraju i računi za režije, drugi računi, finansijski i drugi izvještaji i slično, adresirani na određenog primaoca.

Pismo može biti mase do 2 kg, a najmanje dimenzije pisma su 90X140 mm, odnosno maksimalne dimenzije su 900 mm, u zbiru dužine, širine i visine, s tim da nijedna od te tri dimenzije ne smije pojedinačno biti veća od 600 mm.

Pismo može biti i u obliku valjka sa najmanjom dimenzijom 170 mm u zbiru dužine i dva prečnika, s tim da dužina ne smije biti manja od 100 mm. Najveće dimenzije pisma u obliku valjka su mogu biti 1040 mm u zbiru dužine i dva prečnika, s tim da dužina ne smije biti veća od 900 mm.

Standardizirano pismo je zatvoreno pismo pravougaonog oblika mase do 20g koje se mora se nalaziti u jednobojnom omotu, debljine do 5mm, dužine koja nije manja od širine pomnožene s 1,4 i najmanje dimenzije 90x140mm do najviše  120x235mm.

Pod standardiziranim pismom smatra se i pismo u omotnici s prozirnim dijelom, koje, osim naprijed navedenih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 • prozirni dio mora biti na udaljenosti najmanje 40 mm od gornjeg ruba omotnice, 15 mm od bočnog desnog ruba ili 15 mm od bočnog lijevog ruba ovisno na kojoj strani je prozirni dio i 15 mm od donjeg ruba (dopušteno odstupanje do 2 mm);
 • prozirni dio ne smije biti obrubljen vrpcom ili uokviren u obojeni rub i mora omogućiti lako čitanje adrese primaoca.

Na adresnoj strani standardiziranog pisma uzdužni prostor u obliku pravougaonika visine 40 mm, računajući od gornjeg ruba i dužine 74 mm, računajući od desnog ruba, predviđen je za otisak žiga i označavanje poštarine.

Dopisnica je pismonosna pošiljka izrađena od tvrdog kartona ili papira u obliku pravougaonika, a šalje se bez omotnice. Najmanje dimenzije dopisnice su 90X140 mm, a najveće 120X235 mm, uz dopušteno odstupanje od 2 mm.

Dopisnicama se smatraju sve vrste razglednica i čestitki koje odgovaraju uvjetima propisanim Pravilnikom o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga, a dopisnice koje izdaje «JP BH POŠTA» d.o.o. Sarajevo, kao svoju poštansku vrijednosnicu (poštanska dopisnica)  i koja, u zaglavlju, na prednjoj strani, moraju imati naziv “DOPISNICA – CARTE POSTALE”.

Tiskovina je otvorena pošiljka čiji sadržaj nema karakteristike ličnog ili poslovnog dopisivanja, a odštampan je u više istovjetnih primjeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu. Tiskovinom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i štampu. Tiskovina može biti mase do 2 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama pisma. Izuzetno, tiskovina može biti mase do 5 kg, ako je sadržaj nedjeljiv ili čini cjelinu.

Tiskovina koju šalje pošiljalac bez adrese primaoca smatra se neadresiranom tiskovinom i ona se ne mora nalaziti u omotnici. Uvjeti i način predaje neadresiranih tiskovina uređuju se ugovorom kojeg sklapa pošiljalac s poštanskim operatorom.

U međunarodnom prometu tiskovine koje isti pošiljalac otprema u većim količinama na adresu istog primaoca mogu se staviti u jednu ili više posebnih vreća («M» vreće). Ukupna masa «M» vreće može biti najviše do 30 kg.

Sekogram je otvorena pošiljka koja sadrži pismo namijenjeno slijepim ili slabovidnim licima, otisnuto na tvrdom papiru ili nekom drugom sličnom materijalu. Sekogramom se smatraju i klišei sa znakovima sekografije i zvučna snimka ili specijalni papir, namijenjen slijepim ili slabovidnim licima. Sekogram može biti mase do 7 kg. U desnom gornjem uglu adresne strane sekograma pošiljalac je obavezan staviti oznaku “SEKOGRAM” (“CECOGRAMME”) ili propisanu naljepnicu.

Mali paket je adresirana pismonosna pošiljka koja sadrži robu i druge predmete. U mali paket dopušteno je staviti svaki drugi dokument koji ima karakter aktuelnog i ličnog dopisivanja, s tim da je adresiran na primaoca paketa i da ga šalje pošiljalac koji je naveden na malom paketu.

Pošiljalac je prilikom predaje malog paketa, u lijevom gornjem dijelu adresne strane obavezan staviti oznaku “MALI PAKET” (“PETIT PAQUET”) i svoju adresu.

Mali paket može biti mase do 2 kg.

Saznajte više o:

Prijem pismonosnih pošiljki  podrazumijeva preuzimanje pismonosnih pošiljki od korisnika poštanskih usluga, u pošti, na adresi pošiljaoca, putem poštanskih kovčežića, zbirnih poštanskih kovčežića ili putem poštonoše na širem i najširem dostavnom području.

Kod prijema pismonosnih pošiljki primjenjuju se slijedeći propisi:

 • za pismonosne pošiljke u unutrašnjem saobraćaju/prometu koje sadrže predmete za čiji je prijem potrebno odobrenje ili potvrda nadležnog državnog organa, ovlaštene ustanove ili organizacije, pošiljalac je obavezan takvo odobrenje predati zajedno s pošiljkom;
 • za prijem pismonosnih pošiljki u međunarodnom saobraćaju/prometu, čiji sadržaj podliježe carinskom pregledu ili deviznoj kontroli, primjenjuju se carinski i devizni propisi i propisi Svjetske poštanske unije. Pošiljke u međunarodnom saobraćaju/ prometu čiji sadržaj podliježe carinskom i deviznom pregledu moraju se predati otvorene zajedno s potrebnim obrascima (CN 22 ili CN 23), a mogu se predati samo kao preporučeno pismo, vrijednosno pismo, paket i EMS pošiljka.

U pošti se obavlja prijem svih pismonosnih pošiljki u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju/prometu. Obična pismonosna pošiljka može se predati ubacivanjem u poštanski kovčežić, u zbirni poštanski kovčežić ili poštonoši na širem i najširem dostavnom području na kojima se mogu, osim pošiljki iz prethodnog stava poštonoši predati sve poštanske pošiljke mase do 1 kg i vrijednosti do 100,00 KM, osim brzojavnih uputnica i EMS pošiljki.

Pismonosna pošiljka u unutrašnjem saobraćaju/prometu, koja sadrži žive životinje, može se predati kao paket i EMS pošiljka. Izuzetno u pismonosne pošiljke (preporučeno pismo i vrijednosno pismo) mogu se staviti pčele, pijavice i dudov svilac. Iste odredbe vrijede i za pošiljke u međunarodnom prometu, osim vrijednosnih pisama u kojima se ne mogu slati žive životinje. Pošiljke koje sadrže žive životinje moraju se predati kao hitne pošiljke ili EMS pošiljke.

Pod rokom i standardom prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki podrazumijeva se vrijeme od prijema pošiljke do uručenja primaocu. Vrijeme prijema pismonosne pošiljke utvrđuje se na osnovu otiska žiga na potvrdi o prijemu pošiljke, odnosno na pošiljci kada se ne daje potvrda o prijemu pošiljke.

Rokovi prijenosa i uručenja definisani su za pismonosne pošiljke u unutrašnjem, a standardi prijenosa i uručenja za pismonosne pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu.

Unutrašnji poštanski promet

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo je obavezna pismonosne pošiljke u unutrašnjem poštanskom prometu uručiti u slijedećim rokovima:

pismonosne pošiljke koje se primaju i uručuju na području istog poštanskog centra  (Kantona), u roku od:

– jednog radnog dana za prioritetne i hitne pošiljke;

– tri radna dana za sve ostale pošiljke;

pismonosne pošiljke koje se primaju na području jednog poštanskog centra (Kantona), a uručuju na području drugog poštanskog centra (Kantona) ili drugog poštanskog operatora (HP Mostar i PS Banja Luka):

– dva radna dana za prioritetne;

– četiri radna dana za sve ostale pošiljke.

Međunarodni poštanski promet

Pod standardom prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki (pdf), koje prispijevaju u BiH podrazumijeva se vrijeme od prispijeća pošiljke u izmjeničnu poštu do uručenja primaocu.

U rokove i standarde prijenosa i uručenja se ne računaju:

– dan prijema pošiljke;

– vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese primaoca;

– vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivice poštanskog operatora;

– neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava pismonosnih pošiljki;

– vrijeme trajanja carinskog postupka u odredišnoj zemlji.

POŠTA je obavezna telegrafske/brzojavne uputnice isplatiti u slijedećim rokovima:

telegrafske/brzojavne uputnice primljene na području sjedišta grada, koje su adresirane za primaoca na području istog ili sjedištu drugog grada u roku od:

– šest sati za hitne uputnice;

– osam sati za ostale uputnice.

telegrafske/brzojavne uputnice, za područja koja nisu navedena u tački 1, u roku od:

– osam sati za hitne uputnice;

– deset sati za ostale uputnice.

U rokove se ne uračunava:

– vrijeme kad pošta ne radi;

– vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese primaoca;

– vrijeme kašnjenja zbog više sile i tehničkih smetnji nastalih bez krivice “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Standardi prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki (pdf) u međunarodnom poštanskom prometu predstavljaju okvirno, a ne garantovano vrijeme prijenosa. JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo nije obavezna pismonosne pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu uručiti u skladu sa standardima.

S obzirom na to što BH Pošta prenosi pošiljke unutar Bosne i Hercegovine, odnosno u druge zemlje, od pošiljaoca do primaoca, a da pri tom nema uvid i, u pravilu, ne može znati šta se u pošiljkama nalazi, neophodno je da se svim pošiljaocima daje do znanja koje predmete i stvari ne smiju stavljati, ili koje predmete mogu staviti uvjetno u poštanske pošiljke, a sve u svrhu da se pošta ili primalac osigura od eventualne štete prouzrokovane sadržajem pošiljke koja se predaje na prijenos, odnosno da se zaštite interesi zemlje kada se radi o otpremi pošiljke u međunarodnom saobraćaju/prometu.

Korisniku poštanskih usluga zabranjena je predaja poštanskih pošiljki koje sadrže sljedeće predmete ili tvari:

 • koji po svojoj prirodi ili ambalaži mogu biti štetni za normalno odvijanje poštanskog saobraćaja/prometa time što predstavljaju opasnost (u pogledu zagađenja, oštećenja ili života) za zaposlenike pošte ili za poštanska transportna sredstva i poštansku opremu ili za ostale poštanske pošiljke;
 • eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete čiji je prijem povezan s opasnošću za druge pošiljke, poštanske objekte i opremu, te prijevozna sredstva ili za zdravlje i život ljudi (barut, benzin, petrolej, jake kiseline);
 • predmete čiji je promet zakonom zabranjen (opijum, morfijum, kokain i druge droge) ukoliko se ne razmjenjuju između zakonom ovlaštenih institucija (bolnice, tvornice lijekova i zdrastveni zavodi), odnosno u međunarodnom saobraćaju/prometu u medicinske i naučne svrhe, između zemalja koje ih pod tim uvjetima prihvaćaju;
 • predmeti čiji je promet zabranjen u unutrašnjem saobraćaju/prometu (zabranjene publikacije), odnosno čiji je uvoz zabranjen po zakonodavstvu odredišne zemlje u međunarodnom saobraćaju/prometu;
 • žive životinje u pismonosnim pošiljkama osim pčela, pijavica i svilenih buba, u međunarodnom saobraćaju/prometu dozvoljena je otprema živih životinja u poštanskim paketima samo za one zemlje koje odobravaju taj promet i u svom unutrašnjem saobraćaju/prometu;
 • pošiljke nemoralnog sadržaja.

U poštanskim pošiljkama ne mogu se prenositi žive životinje osim pčela, pijavica i dudovih svilaca. U slučaju da postoji opravdana dvojba da poštanska pošiljka sadrži neke od naprijed navedenih predmeta javni poštanski operater zadužen za pružanje poštanskih usluga može komisijski pregledati sadržaj pošiljke.

Dalji postupak sa pošiljkama za koje se utvrdi da sadrže neke od navedenih predmeta definiran je Pravilnikom o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga.

Posebne usluge

Pod posebnim uslugama podrazumijevaju se usluge u okviru kojih pošiljalac prilikom predaje pošiljke zahtjeva poseban postupak sa pošiljkom u svim ili pojedinim fazama obavljanja poštanskih usluga. Pismonosne pošiljke sa zahtjevanom posebnom uslugom su u većini slučajeva knjižene poštanske pošiljke (sa brojem prijema). Na svim knjiženim pismonosnim pošiljkama, pošiljalac je u obavezi da naznači svoju adresu, osim na pošiljkama na kojima je naznačeno „za konkurs”, „za licitaciju” i sl.

Najčešće zahtjevane posebne usluge prilikom predaje pismonosnih pošiljaka su:

 • Pošiljka s potvrđenim uručenjem je svaka poštanska pošiljka bez označene vrijednosti za koju se pošiljatelju daje potvrda o prijemu pošiljke i uručuje se primatelju uz potpis.
 • Hitna pošiljka je svaka pismonosna pošiljka, poštanska koja sadrži lako pokvarljivu robu. Kao hitna pošiljka ne može se predati pošiljka adresirana za šire dostavno područje, poštanski pretinac i poste-restante.
  Hitna pošiljka dostavlja se primaocu prije ostalih pošiljaka uz uvjete i na način propisan Općim uvjetima. Na hitne pošiljke se, u gornji lijevi dio adresne strane, stavlja naljepnica ili oznaka svijetlocrvene boje «EXPRESS» (hitno). Ako takve oznake nema, riječ »EXPRESS» (hitno) mora biti upisana velikim crvenim slovima.U međunarodnom prometu hitne pošiljke se primaju samo za države koje prihvataju tu uslugu.
 • Pošiljka s povratnicom je poštanska pošiljka za koju pošiljalac, prilikom predaje, zahtijeva da se uruči primaocu uz pisano potvrđenje na posebnom obrascu svijetlocrvene boje “POVRATNICA”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu kao obična pismonosna pošiljka. U unutrašnjem prometu se kao pošiljka s povratnicom može predati svaka poštanska pošiljka za koju se daje potvrda o prijemu pošiljke, osim brzojavne uputnice. U međunarodnom prometu države mogu ograničiti prijem povratnica za određene pošiljke.
  Povratnicu popunjava pošiljalac i predaje je zajedno s pošiljkom. Na pošiljku s povratnicom stavlja se naljepnica ili oznaka «AR», u gornjem lijevom dijelu adresne strane pošiljke.
 • Otkupna pošiljka (otkupno pismo) je poštanska pošiljka za koju pošiljalac, prilikom predaje, zahtijeva da se uruči primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca pošiljke.
  S otkupnom pošiljkom pošiljalac je obavezan predati i popunjeni obrazac poštanske ili brzojavne uputnice ili odgovarajući obrazac platnog prometa kojim će mu se doznačiti otkupni iznos. U unutrašnjem prometu kao otkupna pošiljka može se predati preporučena pošiljka, vrijednosno pismo, EMS pošiljka i paket. U međunarodnom prometu otkupna pošiljka se može predati za države koje tu uslugu prihvaćaju.
  Na otkupne pošiljke, u gornjem lijevom dijelu adresne strane, stavlja se naljepnica u obliku trokuta narančaste boje, s tekstom «REMBOURSEMENT» (Otkupnina), a pošiljalac je obavezan brojkom upisati iznos otkupnine. Označeni iznos otkupnine na pošiljci ne smatra se označenom vrijednosti pošiljke. Otkupnina označena na otkupnoj pošiljci može biti najviše 5.000,00 KM.
 • Avionska pošiljka je poštanska pošiljka za koju pošiljalac, prilikom predaje, zahtijeva da se otpremi avionskim putem. U međunarodnom prometu se avionska pošiljka može predati za države koje prihvaćaju tu uslugu. Na avionsku pošiljku stavlja se, u gornji lijevi dio adresne strane pošiljke, naljepnica plave boje ili otisak iste boje s tekstom «PAR AVION» (avionom).
  Kao avionska pismonosna pošiljka predaje se i aerogram. Aerogram je savijen i sa svih strana zalijepljen list papira koji je s unutrašnje strane namijenjen samo za pisano saopćenje. Aerogram mora biti pravouglog oblika, a uvjete za izradu i prodaju određuje poštanski operator pridržavajući se odredaba akata Svjetske poštanske unije.
 • Poste restante je takva pošiljka koja u adresi primaoca sadrži oznaku «poste restante», a u odredišnoj pošti čuva se 30 dana od dana prispijeća i uručuje se primaocu u okviru tog roka kada je on zatraži, uz naplatu propisane poštarine.
 • Pošiljka predata u posljednji trenutak je posebna usluga koju korisnik može zahtijevati prilikom predaje pošiljke poslije završetka radnog vremena pošte sa korisnicima, a prije otpreme pošiljaka. Kao pošiljke predane u posljednji trenutak mogu se primati: avionske pošiljke, hitne pošiljke, EMS pošiljke i vrlo hitni paketi.
 • Pošiljka koja se uručuje lično primaocu je pošiljka koja se uručuje isključivo lično primaocu, zakonskom zastupniku i opunomoćenom licu. U unutrašnjem prometu se kao pošiljka koja se uručuje lično primaocu može predati pošiljka za koju se daje potvrda o prijemu pošiljke.
  U međunarodnom prometu se pošiljka koja se uručuje lično primaocu može predati za države koje tu uslugu prihvaćaju. Pošiljke koje se uručuju lično primaocu moraju imati uočljivim slovima napisanu oznaku “A remettre en main propre” (Uručiti lično primaocu), u lijevom gornjem dijelu adresne strane.
 • Pošiljka sa plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI) je pošiljka (pismo i dopisnica) koju pošiljalac šalje primaocu bez plaćanja poštarine. Poštarinu za pošiljku s plaćenim odgovorom plaća primalac prilikom preuzimanja pošiljke. Pošiljka s plaćenim odgovorom mora sadržavati propisanu oznaku IBRS/CCRI, broj dozvole – ugovora i druge oznake propisane aktima Svjetske poštanske unije, a mogu se predati uz uvjet da korisnik prethodno pribavi dozvolu od poštanskog operatora, te sklopi ugovor s poštanskim operatorom o obavljanju te usluge. Dimenzije pošiljke s plaćenim odgovorom moraju odgovarati dimenzijama propisanim ovim Pravilnikom za odgovarajuću vrstu pošiljke. U unutrašnjem prometu pošiljka s plaćenim odgovorom može biti mase do 100 grama, a u međunarodnom prometu masa i drugi uvjeti za pošiljku s plaćenim odgovorom propisani su aktima Svjetske poštanske unije.U međunarodnom prometu pošiljke IBRS/CCRI primaju se za države koje prihvaćaju ovu uslugu s tim da je prispjele pošiljke IBRS/CCRI iz inozemstva poštanski operator obavezan vratiti pošiljaocu.
 • Consignment usluga je posebna usluga u međunarodnom prometu koja nudi mogućnost skupne otpreme većeg broja poštanskih pošiljaka, upućenih od istog pošiljaoca za jednog ili više primaoca.

Dopunske usluge

Pod dopunskim poštanskim uslugama podrazumijevaju se usluge kojima pošiljatelj ili primatelj zahtjeva određeni dodatni postupak u vezi s pošiljkom, a koji je uređen odredbama Općih uvijeta.

Dopunske usluge na zahtjev pošiljaoca

Pošiljalac može, nakon predaje, a prije uručenja pošiljke, u unutrašnjem prometu, zahtijevati slijedeće usluge:

a) izmjenu i dopunu adrese na pošiljci, izuzev sudskih pisama i pisama u upravnom postupku
b) vraćanje pošiljke;
c) opterećenje knjižene pošiljke otkupnim iznosom, povećanje ili smanjenje otkupnog iznosa ili odustajanje od otkupnog iznosa;
d) slanje paketa za primaocem ili zabrana slanja paketa za primaocem;
e) vraćanje iznosa poštanske i brzojavne uputnice;
f) uplatu otkupnog iznosa brzojavnom uputnicom.

Zahtjev za usluge iz predhodnog stava pošiljalac može podnijeti bilo kojoj pošti, a podnosi ga pisanim putem, uz plaćanje poštarine određene cjenovnikom. Izuzetno, ako se radi o pošiljci koja još nije otpremljena iz pošte zahtjev se može u toj pošti podnijeti i usmenim putem.

Prilikom predaje zahtjeva pošiljalac može tražiti pisanu obavijest o rezultatu izvršenja zahtjeva.

Prilikom podnošenja zahtjeva pošiljalac je obavezan dokazati svoj identitet, te dati na uvid potvrdu o prijemu pošiljke, ako se radi o pošiljci za koju se daje potvrda o prijemu pošiljke.

Uz zahtjev za vraćanje pošiljke ili izmjenu adrese, na običnoj pismovnoj pošiljci, pošiljalac je obavezan podnijeti i prijepis adrese ili faksimil koverte ili omota s adresom koji je jednak omotnici pošiljke na koju se zahtjev odnosi. Faksimil treba prema obliku, veličini, adresi i rukopisu odgovarati pošiljci na koju se zahtjev odnosi. Za glomazne pošiljke i dopisnice, umjesto faksimila ili omota treba podnijeti tačan prijepis adrese primaoca pošiljke.

Dopunske poštanske usluge na zahtjev primaoca

Primalac može, prije uručenja pošiljke, zahtijevati slijedeće usluge:

a) dostavu poste restante pošiljaka u njegov stan ili na adresu koju on odredi;
b) da se prispjela pošiljka (osim sudskog pisma i pisma po upravnom postupku) zadrži u pošti ili čuva kao poste restante pošiljka, ili šalje na novu adresu koju on odredi;
c) uručenje pošiljaka lično primaocu;
d) stavljanje hitne pošiljke ili obavijesti o prispijeću takve pošiljke u poštanski pretinac;
e) ubacivanje preporučene pošiljke i pošiljke s potvrđenim uručenjem u kućni kovčežić, bez potpisa primaoca zbog potvrđivanja prijema pošiljke. Ova usluga se obavlja samo za pošiljke u unutrašnjem prometu, s tim, da se ne može zahtijevati za pošiljke s otkupninom i povratnicom, te za pošiljke s uslugom uručiti lično primaocu;
f) uručenje svake ili određene pošiljke kao hitne pošiljke na užem dostavnom području pošte;
g) brzojavno slanje uputničkog iznosa u novo odredište;
h) ponovnu dostavu poštanske pošiljke za koju je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke.

Primalac može zahtijevati navedene usluge predajom pisanog zahtjeva, u
pravilu, u pošti koja mu pošiljke uručuje.

Prilikom podnošenja zahtjeva primalac je obavezan dokazati svoj identitet i navesti sve podatke potrebne za postupanje po zahtjevu.

Rok do kojega se po zahtjevu može postupati ne može biti duži od 30 dana ako se zahtjev odnosi na zadržavanje pošiljke u pošti, niti duži od 90 dana u svim drugim slučajevima.

Zahtjev primaoca ne može se primiti ako je prije uručenja pošiljke na koju se zahtjev odnosi pošti prispio zahtjev pošiljaoca.

Usluge po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika

Poštanske usluge po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika usluga su usluge koje poštanski operatori obavljaju po službenoj dužnosti ili na zahtjev ili bez zahtjeva pošiljaoca ili primaoca, a u vezi sa prijenosom i uručenjem pošiljaka.

Ove usluge su:

a) potraživanje pošiljaka
b) izdavanje naknadne potvrde o prijemu knjižene pošiljke
c) čuvanje punomoći
d) upotreba poštanskog pretinca
e) podnošenje na uvid isplaćene uputnice ili izdavanje njene kopije
f) prepakivanje paketa
g) ležarina za pošiljke
h) dostava i pokušaj dostave paketa
i) podnošenje pošiljaka na carinski pregled u uvozu i izvozu;
j) podnošenje pošiljaka na žigosanje ili kontrolu nadležnom organu;
k) obavještavanje primaoca ili pošiljaoca pošiljke da podnese potrebna dokumenta na carinski pregled.
l) prijem pošiljaka s reklamnom porukom

Korištenje pojedinih ostalih gore navedenih usluga obavlja se na način utvrđen Općim uvijetima.