Telegram je poruka koje se prenosi od pošiljaoca do primatelja posredovanjem pošte.

Korisnici mogu predati telegram:

  • pozivom na telefonski broj  1202
  • u pošti, na šalteru
  • putem eShop-a

Telegram se, po pravilu, uručuje isključivo na ruke primaocu.

Ukoliko pošiljalac želi da njegov telegram bude uručen tačno određenog dana, pošta mu omogućava ovu uslugu, s tim da je maksimalan rok od prijema do uručenja 30 dana od dana predaje telegrama.

Telegram se može poslati i na engleskom jeziku, ali je u tom slučaju potrebno predati precizan tekst na poštanskom šalteru.

Prilikom obavljanja brzojavnih usluga BH Pošta je obavezna osigurati tajnost. Podaci o telegramima daju se jedino na pisani zahtjev pošiljaoca, primaoca ili njihove opunomoćene osobe, te na pisani zahtjev suda, državnog tužioca, istražnih i drugih državnih tijela.

Radno vrijeme Službe Telegrafa je od 07:00 – 18:00 (ponedjeljak – subota)

Saznajte više o:

Luksuzni telegram je vrsta posebne usluge uručenja telegrama na posebnom obrascu, prigodan za čestitke povodom državnih i drugih praznika, proslava, radosnih događaja, godišnjica, kao i prilikom izjavljivanja saučešća.

Pogledajte katalog luksuznih telegrama OVDJE.

Uputnički telegram je telegram pomoću kojeg pošiljalac doznačuje određeni novčani iznos radi isplate tog iznosa primaocu i služi kao isplatna isprava. Ovaj telegram može imati posebno saopćenje za primaoca.