EMS je vrsta poštanske usluge koja korisnicima omogućava brz i siguran prijenos poštanskih pošiljki u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu, u okviru propisanih rokova prijenosa.

Pošiljka brze pošte je poštanska usluga koja podrazumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca (putem telefona i sl.), na adresi koju odredi pošiljalac, ili u poštanskom uredu, te se uručuje na adresi primaoca. EMS pošiljka se uručuje u roku koji odredi pošiljalac, a prema ponudi operatera poštanskog prometa.

Jedinstvena skraćenica za ovu poštansku uslugu je EMS (od engleskog naziva EXPRESS MAIL SERVICE). EMS pošiljke su zatvorene i knjižene pošiljke o kojima se u svim fazama rada (prijem, otprema, prijenos, prispijeće i uručenje) vodi i odgovarajuća evidencija, propisana Općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga  i Pravilnikom o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga.

Prijem EMS pošiljki, osim na šalterima pošta, može se vršiti po pozivu u stan, odnosno poslovni ured pošiljaoca.

 • EMS pošiljka može biti do 31,5 kg.
 • EMS pošiljka može sadržavati pisano saopćenje, robu, žive životinje i druge predmete.
 • Za EMS pošiljku se pošiljatelju daje potvrda o prijemu pošiljke, a primatelju se pošiljka uručuje uz potpis, upisivanjem datuma i vremena uručenja.
 • Najmanje dimenzije EMS pošiljke su 90x140mm, a najveće kao za paket u unutrašnjem poštanskom prometu.
 • EMS pošiljka mora na adresnoj strani imati odgovarajuću naljepnicu propisanu aktima Svjetske poštanske unije.
 • Pošiljalac prilikom predaje EMS pošiljke može zahtijevati usluge određene Općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga, te druge usluge koje dogovori sa operaterom poštanskog prometa.
 • EMS pošiljka se može predati sa ili bez označene vrijednosti u unutrašnjem poštanskom prometu, a samo bez označene vrijednosti u međunarodnom poštanskom prometu.
 • Vrijednost sadržaja EMS pošiljke mora biti označena brojem i slovima u lijevom donjem dijelu adresne strane pošiljke. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti ili značaju sadržaja za pošiljatelja, o čemu pošiljatelj potpisom potvrđuje izjavu na potvrdi o prijemu EMS pošiljke.
 • Najveća označena vrijednost na EMS pošiljci u unutrašnjem poštanskom prometu može biti do 10.000,00 KM.
 • Tehnološki postupak prijenosa EMS pošiljaka operateri poštanskog prometa reguliraju posebnim uputstvom.
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • ĆEŠKA REPUBLIKA
 • DANSKA
 • HOLANDIJA
 • HRVATSKA
 • IRSKA
 • MAĐARSKA
 • MAKEDONIJA
 • NORVEŠKA
 • SRBIJA
 • ŠVEDSKA
 • ŠVICARSKA
 • UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
 • VELIKA BRITANIJA