Javno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo, koje putem 386 jedinica poštanske mreže pruža univerzalne poštanske usluge, omogućava pružanje i finansijskih poštanskih usluga.

Finansijskim poštanskim uslugama se osiguravaju različiti oblici žiralnih doznaka, te doznaka gotovog novca, koje upućuju fizičke i pravne osobe ili su takva novčana sredstva njima upućena.

Poštansko uputnički promet, kao jedan od tradicionalnih servisa BH Pošte, omogućava svim fizičkim i pravnim licima da putem poštanske uputnice pošalju novac fizičkom licu, na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini.

Poštanskom uputnicom je omogućeno pošiljaocu, fizičkom ili pravnom licu, da pošalje novac primaocu, fizičkom ili pravnom licu, na bilo kojoj adresi u Bosni i Hercegovini. Pošiljalac obavlja uplatu u bilo kojoj pošti, a novac se isplaćuje primaocu na naznačenoj adresi, ili eventualno, po ostavljenoj obavijesti o prispjeću pošiljke na šalteru pošte.

Isplata uputnica koje u adresi imaju oznaku “POST-RESTANT” obavlja se u Pošti.

Identitet pošiljaoca/primaoca utvrđuje se na  osnovu važećih dokumenata korisnika, podaci o istom upisuje se na za to predviđenom mjestu uplatno/isplatnog obrasca u skladu sa važećim zakonskim i internim aktima.

Unutrašnji uputnički promet

Pošiljaoci uplatu novca za primaoca na bilo kojoj adresi u BiH mogu izvršiti u svakoj poštanskoj jedinici popunjavanjem obrasca Poštanske uputnice P15. Ovaj novac se primaocu prenosi isključivo putem poštanske mreže i isplaćuje na naznačenoj adresi.

Maksimalni iznos za uplatu – 5.000,00 KM

Naknada koju korisnik plaća za uplatu poštanske uputnice:

– za uplate do 15,00 KM iznosi 1,00 KM

– za uplate od 15,01 KM do 5.000,00 KM iznosi 3,30% od iznosa uplate, najmanje 1,50 KM a najviše 100,00 KM.

Rokovi za isplatu – jedan do četiri dana u zavisnosi da li se isplata vrši na užem, širem ili najširem dostavnom području, u roku od pet do petnaest dana ako se isplata vrši u pošti po ostavljenom Izvještaju o prispjeću pošiljke i u roku od trideset dana, ako uputnica glasi na “POST-RESTANT”.

Za brže slanje novca na adrese primaoca korisnici mogu popuniti brzojavnu, telegramsku  uputnicu na obrascu P16.

Maksimalni iznos za uplatu – 5.000,00 KM.

Naknada koju korisnik plaća iznosi: cijena po vrijednosti 3,30% od iznosa uplate, najmanje 1,50 KM, a najviše 100,00 KM + 1,50 KM za prijenos telegramske uputnice  + cijena po riječi 0,10 KM.

– Za telegramsku uputnicu koja se dostavlja po posebnom nosiocu plaća se dodatna cijena XP po kilometru, minimalno 10,00 KM.

PostNet uputnica

Slanje i prijem novca putem PostNet uputnice predstavlja brz, jednostavan, pristupačan i siguran način prijenosa novca unutar Bosne i Hercegovine. Maksimalan iznos novca koji se može razmijeniti jednom PostNet uputnicom je 1.500,00 KM.

Uplate i isplate se vrše isključivo na šalteru BH pošta  (spisak pošta)

Isplata je moguća u roku od pola sata (30 minuta) od momenta uplate.

Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca i očekivani iznos u KM.

Uplate – slanje novca, cijena je:

– 3,33 % od uplaćenog iznosa min. 1,50 KM

– 2,00 KM za prijenos uputnice

Isplate – prijem novca bez naknade za primaoca.

Međunarodni uputnički promet

Korisnicima/primaocima na kućnoj adresi ili na šalteru pošte ukoliko im je ostavljena Obavijest o prispjeću pošiljke, omogućena je isplata novca koji pristiže iz međunarodnog poštansko-uputničkog prometa iz zemalja sa kojima JP BH Pošta ima zaključen bilateralni sporazum o razmjeni međunarodnih poštanskih uputnica.

Na snazi je Sporazum o razmjeni međunarodnih poštanskih uputnica sa poštanskom upravom Turske po osnovu kojeg se isplata obavlja putem pristiglog obrasca međunarodne poštanske uputnice TFP 1.

Maksimalni iznos uputnica izdatih u Turskoj iznosi: 1.000,00 USD (preračunato u KM).

Za isplatu međunarodne poštanske uputnice primalac plaća poštarinu 1,50 KM

PostCash - Slanje i prijem novca el. putem sa poštanskim upravama Srbije, Crne Gore i Hrvatske

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo uvela je novu uslugu POST CASH odnosno Međunarodni prijenos novca i građanima omogućila brz, jednostavan i siguran elektronski prijenos novca. Prijem i slanje novca moguće je izvršiti u poštanskim jedinicama u svim većim gradovima u BiH i zemljama sa kojima BH Pošta vrši razmjenu međunarodnih uputnica.

Pošte sa kojima je moguće izvršiti razmjenu međunarodnih uputnica u ovom momentu su Pošte Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Procedura slanja novca je krajnje jednostavna. Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca, državu slanja i očekivani iznos. Uplate izvršene do 19 sati dostupne su za isplatu u roku od 30 minuta u skladu sa radnim vremenima pošta.

Novac se isplaćuje u valuti zemlje koja radi isplatu, u skladu sa tamošnjim kursom.
Maksimalni iznos koji je moguće poslati za Poštu Srbije i Hrvatske  je 1500 EUR, dok je za Poštu Crne Gore ovaj iznos 1000 EUR.

BH Pošta uvela je i dodatnu funkcionalnost ove usluge koja je potpuno besplatna za naše korisnike, a ogleda se u tome da će nakon obavljene isplate, BH Pošta obavijestititi pošiljaoca putem SMS-a da je PostCash e-uputnica isplaćena.

U slučaju da uplaćena PostCash e-uputnica u međunarodnom prometu (Srbija, Crna Gora i Hrvatska) ne bude isplaćena u roku od 7 dana od dana uplate, pošiljaoca novca o tome obavijestićemo putem SMS-a kako bi još jednom mogao obavijestiti primaoca novca o dostupnosti transfera za isplatu na šalteru pošte u odredišnoj zemlji.

Ova dodatna funkcionalnost je potpuno besplatna za korisnike naših usluga i jedini preduslov za njenu realizaciju je da pošiljalac novca prilikom uplate ostavi svoj broj mobilnog telefona.

SMS obavijesti o obavljenim uplatama preko naših usluga PostCash e-uputnice aktivne su za korisnike od 6.08.2018. godine.

Uplate i isplate se vrše isključivo na šalteru BH pošta  (spisak pošta)

Gotovinske uplate

Na šalterima novčanog prometa u svakoj pošti, korisnicima je omogućeno obavljanje gotovinskih uplata na transakcijske račune pravnih subjekata:

a) Putem naloga za plaćanje

Gotovinske uplate se vrše putem propisanog obrasca naloga za plaćanje, prilikom čijeg popunjavanja svako polje papirnog obrasca mora biti uredno i čitko popunjeno. Nalogom za plaćanje može se vršiti plaćanje različitih gotovinskih obaveza građana, npr. upisnina, školarina, rate za kredit i sl. kao i obaveze plaćanja javnih prihoda, npr. lična dokumenta, porezi, doprinosi i sl. Naročito u slučaju kada se vrši uplata javnih prihoda sva predviđena polja moraju biti ispravno popunjena.

Do izmjene cijena po nomenklaturnom broju NU 6.1.1 došlo je Odlukom Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo broj: N.O-2942/22 od 11.02.2022. godine tako da naknada koju plaća korisnik za prijem gotovinske uplate iznosi:

Pravna lica na šalterima pošta mogu vršiti gotovinske uplate (polog pazara) na vlastiti transakcijski račun otvoren u banci, po cijeni iz zvaničnog Cjenovnika usluga ili po osnovu zaključenog ugovora ukoliko su polozi pazara učestali.

b) Putem internog naloga

Građanima je u svakoj pošti, na šalterima novčanog prometa, putem internih naloga, omogućeno plaćanje mjesečnih računa bez plaćanja naknade, kako slijedi:

 • Naplata računa za utrošenu električnu energiju JP “Elektroprivreda“ BiH;
 • Naplata računa za utrošene telekomunikacijske usluge „Blicnet“;
 • Naplata računa za utrošenu vodu i odvodnju JKP „Komunalac“ Hadžići (na području Centra pošta Sarajevo);
 • Naplata računa za utrošene telekominikaicjske usluge „Logosoft“ (na području centra pošta Sarajevo);
 • Naplata računa za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrada „A Eling“ Zenica (na području Centra pošta Zenica);
 • Naplata računa za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrada „Neimari“ Šerići (na području Centra pošta Zenica);

Plaćanje ovih računa bez plaćanja naknade omogućeno je zaključenim ugovorima JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo o naplati računa sa navedenim pravnim licima – preduzećima koja građanima pružaju javne usluge.

Za plaćanje ostalih mjesečnih računa za koje nije postojala mogućnost ugovornog odnosa, građani plaćaju naknadu po zvaničnom Cjenovniku za prijem gotovinskih uplata.

c) Paket uplatnica (minimalno 5 komada) koje se odnose na registraciju i osiguranje motornih vozila

Do izmjene cijena po nomenklaturnom broju NU 6.1.5 došlo je Odlukom Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo broj:N.O-02-4092/24 od 26.02.2024. godine tako da naknada koju plaća korisnik za prijem gotovinske uplate iznosi:

Gotovinske isplate

Isplatu redovnih mjesečnih primanja korisnika Pošta vrši na osnovu zaključenih ugovora.

Isplata gotovinskih novčanih doznaka na kućnu adresu obavlja se:

– po osnovu zaključenih ugovora

– isplata novčanih doznaka fizičkim licima za račun pravnih i drugih lica na kućnoj adresi – cijena po isplati 1,00% od iznosa isplate najmanje 2,00 KM

Isplata gotovinskih novčanih doznaka na šalteru:

– isplata novčanih doznaka fizičkim licima za račun pravnih i drugih lica na šalteru bez pokušaja dostave – cijena po isplati 1,00% od iznosa isplate najmanje 1,00 KM

Bankarski promet se odvija po osnovu potpisanih ugovora sa poslovnim bankama.

MoneyGram - transfer novca

Usluge brzog slanja i primanja novca putem MoneyGram sistema korisnici na šalterima 192 pošte mogu obavljati u najkraćem roku i uz potpunu sigurnost.

Elektronski transfer novca preko MoneyGram- a je:

♦  Pristupačan – MoneyGram usluga je dostupna svima, nije potrebno da imate karticu ili račun u banci;

♦  Brz i efikasan;

♦  Besplatan za primaoca – troškovi su plaćeni od strane pošiljaoca, novac se podiže bez provizije;

♦  Pouzdan – vaš novac i podaci su sigurni;

♦  Jednostavan – ne morate popunjavati formulare, samo posjetite neku od naših poštanskih jedinica.

Uplata /slanje novca se može izvršiti u valutama: KM i EUR.

Za uplatu/slanje novca korisnik, zajedno sa uplaćenim iznosom, plaća naknadu za izvršenje transfera putem sistema MoneyGram u skladu sa Cjenovnikom MoneyGram i to prema valuti uplate.

Maksimalni iznos za slanje je 6.500,00 EUR- a mjesečno ili protuvrijednost u KM.

Za isplatu/primanje novca korisnik je obavezan prezentirati važeći identifikacioni dokument i saopštiti referenti broj transakcije. Isplata se vrši u valuti, KM ili EUR a koju odredi pošiljalac prilikom uplate transfera.

Ova usluga realizuje se u saradnji sa ASA Bankom, kao Zastupnikom međunarodnog transfera novca MoneyGram.

SPISAK poštanskih jedinica koje pružaju uslugu MoneyGram pogledajte OVDJE

Western Union - transfer novca

Usluge brzog slanja i primanja novca putem Western Union sistema korisnici na šalterima 176 pošta mogu obavljati u najkraćem roku i uz potpunu sigurnost, na preko 230 destinacija u svijetu.

Slanje i primanje novca WU vrši se jednostavnim popunjavanjem predviđenih polja na propisanom obrascu Zahtjeva za slanje/primanje novca, koji korisnik dobije na šalteru pošte.

Uplata /slanje novca se može izvršiti u valutama: KM i EUR-o.

Za uplatu/slanje novca korisnik zajedno sa uplaćenim iznosom plaća naknadu za izvršenje transfera putem sistema Western Union u skladu sa Cjenovnikom Western Uniona i to prema valuti uplate.

Maksimalni iznos za slanje novca po klijentu na mjesečnom nivou iznosi:

  • 5.100,00 EUR ili protuvrijednost u KM valuti za rezidente
  • 10.100,00 EUR ili protuvrijednost u KM valuti za nerezidente

Napomena: od 2009. u primjeni je povlaštena naknada za WU transakcije unutar Bosne i Hercegovine, kao i transfere sa Srbijom i Hrvatskom.

Za isplatu/primanje  novca korisnik je obavezan prezentirati važeći identifikacioni dokument i prema predviđenom tekstu popunjen obrazac Zahtjeva za primanje novca. Isplata se vrši u valuti, KM ili EUR a koju odredi pošiljalac prilikom uplate transfera.

Korisnicima su poslovi Western Union omogućeni još 2002. godine zaključivanjem ugovora o podzastupništvu sa Raiffeisen bank dd BiH.

Osnovne karakteristike Western Union transfera su: brzina – novac se prima za samo par minuta od trenutka slanja na bilo kojoj destinaciji, pouzdanost i praktičnost – zastupničke mreže WU smještene su u poštama, bankama, trgovinama, aerodromima…

Eurogiro - transfer novca

Isplata/primanje novca Eurogiro se obavlja na internom poštanskom obrascu, poslije dostavljene obavjesti korisniku od strane pošte o pristiglom prilivu iz inostranstva. Novac se može primiti samo iz ino zemalja sa kojima Banka ima potpisan sporazum, a trenutno to su:

  • Italija, Poljska, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Kanada (samo za područje Toronta), Austrija, Njemačka, Latvija, Luksemburg, Maroko, Francuska, Švicarska, Australija: 5.000,00 KM
  • Ukrajina: 1200,00 EUR
  • Hrvatska: 1.500,00 EUR
  • Rumunija: 550,00 EUR
  • Grčka, Albanija: 2.500,00 KM
  • Izrael, Bugarska: 3.000,00 EUR
  • Španjolska: 3.500,00 EUR

Navedena lista zemalja se, po potrebi, proširuje.

  • Bez obzira na originalnu valutu uplate, isplate se vrše u KM (preračun u KM Nova banka izvrši po srednjem kursu CB BiH za EUR za devizu.
  • Pošta naplaćuje poštarinu za isplatu na šalteru odnosno na adresi primaoca.
  • Navedene usluge isplate gotovine realizuju se putem Eurogiro asocijacije koja okuplja poslovne banke i poštanske organizacije oko 50 zemalja svijeta sa ciljem uspostavljanja međunarodnog platnog prometa i uputničkog prometa između članica, po tržišno prihvatljivim cijenama. Ovaj vid ino platnog prometa nema karakter hitnosti, jer se isplata vrši nakon 48 sati, ali je cjenovno prihvatljiv način plaćanja.

RIA uputnice

Korisnicima poštanskih usluga je dostupna usluga isplate novčanih uputnica iz RIA platnog sistema koje pristižu iz inostranstva. Isplata se obavlja isključivo na šalteru pošte bez plaćanja bilo kakvih poštanskih troškova.

Primalac novčane RIA uputnice novac može preuzeti na šalteru pošte pod uslovom da na isplatni obrazac unese referencu koju prije isplate dobije od pošiljaoca, podatke o imenu i prezimenu primaoca i pošiljaoca.

Korisnicima su  RIA usluge omogućene zaključivanjem Sporazuma o isplatama transfera novca u realnom vremenu zaključenog 2020. godine sa Nova banka a.d. Banja Luka.

Pošte u kojima se vrši isplata RIA transfera


SPISAK POŠTA - RIA

1

71101

Sarajevo

Obala Kulina
bana 8

Centar

2

71104

Sarajevo

Ćemaluša bb

Centar

3

71109

Sarajevo

SCC - tržni centar

Centar

4

71120

Sarajevo

Zmaja od Bosne 88

Novo Sarajevo

5

71122

Sarajevo

Put života 

Novo Sarajevo

6

71165

Sarajevo

Trg grada Pratoa br.
10

Novi Grad

7

71210

Ilidža

Rustempašina 13

Ilidža

8

71215

Blažuj

Mali
Kiseljak 15

Ilidža

9

71240

Hadžići

Hadželi 116

Hadžići

10

71320

Vogošća

Jošanička 32

Vogošća

11

71380

Ilijaš

Bogumilska 4

Ilijaš

CP TUZLA

1

74207

Klokotnica

Klokotnica
centar

Doboj-Istok 

2

75101

Tuzla

Aleja Alije
Izetbegovića 29

Tuzla

3

75104

Tuzla

A. Herljevića 10

Tuzla

4

75246

Čelić

Alije Izetbegovića 64

Čelić

5

75260

Kalesija

Žrtava genocida u
Srebrenici bb

Kalesija

6

75270

Živinice

Alije Izetbegovića 16

Živinice

7

75280

Kladanj

Patriotske lige 1

Kladanj

8

75290

Banovići

Alije Dostovića 3

Banovići

9

75300

Lukavac

Kule bb

Lukavac

10

75320

Gračanica

M.Vehabi
ef.Šemsekadića 28

Gračanica

11

75350

Srebrenik

Kulina bana bb

Srebrenik

12

75411

Sapna

Centar

Sapna

13

75414

Teočak

Krstac bb

Teočak

14

76120

Brčko

Bulevar mira 4

Brčko

15

76250

Gradačac

H.K.Gradaščevića 23

Gradačac

CP ZENICA

1

71300

Visoko

Čaršijska 75

Visoko

2

71330

Vareš

Put mira 15, O-4

Vareš

3

71340

Olovo

H.kapet.Gradaščevića
bb

Olovo

4

71370

Breza

Hasana Kjafije 6

Breza

5

72101

Zenica

Masarikova 46

Zenica

6

72102

Zenica

Kralja Tvrtka I br. 2

Zenica

7

72212

Nemila

Patriotske lige 49

Zenica

8

72220

Zavidovići

Patriotske lige bb

Zavidovići

9

72240

Kakanj

Alije Izetbegovića 44

Kakanj

10

74203

Matuzići

Matuzići bb

Doboj Jug

11

74250

Maglaj

S. Omerovića - Cara 8

Maglaj

12

74260

Tešanj

Trg Alije
Izetbegovića bb

Tešanj

13

74264

Jelah

Trg branilaca BiH bb

Tešanj

CP BIHAĆ

1

77101

Bihać

Bosanska 3

Bihać

2

77106

Bihać

Kasima Ćehajića 11

Bihać

3

77220

Cazin

Trg zlatnih ljiljana
bb

Cazin

4

77230

Velika Kladuša

Ibrahima Mržljaka bb

Velika Kladuša

5

77240

Bosanska Krupa

Trg oslobođenja 1

Bosanska Krupa

6

77245

Bužim

505. Viteške brigade

Bužim

7

77250

Bosanski Petrovac

Bosanska 115

Bosanski Petrovac

8

79260

Sanski Most

Banjalučka 2

Sanski Most

9

79280

Ključ

Kulina bana 11

Ključ

CP TRAVNIK

1

70220

Donji Vakuf

Ul. 14.
Septembra

Donji Vakuf

2

70230

Bugojno

Nugle II

Bugojno

3

70240

Gornji Vakuf

Javič bb

Gornji Vakuf

4

71270

Fojnica

Doktora Raljevića bb

Fojnica

5

72264

Kaćuni

Kaćuni bb

Busovača

6

72270

Travnik

Prnjavor 11

Travnik

7

72290

Novi Travnik

Trg Zlatnih ljiljana
bb

Novi Travnik

CP MOSTAR

1

88104

Mostar

Braće Fejića bb

Mostar

2

88108

Mostar

Maršala Tita 50a

Mostar

3

88201

Blagaj

Ulica Branilaca Bosne
b.b

Mostar

4

88400

Konjic

Maršala Tita bb

Konjic

5

88420

Jablanica

Pere Bilića 54

Jablanica

CP GORAŽDE

1

73101

Goražde

Ferida
Dizdarevića 3

Goražde

Mjenjački poslovi

JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo je Ovlašteni mjenjač koji korisnicima poštanskih usluga na osnovu Ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova zaključenog sa ASA Bankom d.d. Sarajevo na šalterima 193 poštanske jedinice/mjenjačka mjesta pruža usluge mjenjačkih poslova:

– otkup efektivnog stranog novca od domaćih i stranih fizičkih lica

– prodaju efektivnog stranog novca domaćim i stranim fizičkim licima, u obimu raspoloživog otkupljenog stranog novca

Korisnici mogu otkupiti/prodati samo onaj efektivni strani novac čiji se kursevi nalaze na važećoj Kursnoj listi ASA Banke d.d. Sarajevo.

Otkup/prodaju Ovlašteni mjenjač vrši po kupovnom/prodajnom kursu za efektivni strani novac važećem na dan otkupa/prodaje efektivnog stranog novca i utvrđen Kursnom listom ASA Banke d.d. Sarajevo.

Ovlašteni mjenjač za svaku izvršenu uslugu otkpa/prodaje obavezno korisniku izdaje Potvrdu o otkupu stranih sredstava plaćanja/Potvrdu o prodaji stranih sredstava plaćanja.

Korisnik  za izvršenu uslugu plaća naknadu:

– za otkup/prodaju EUR-a 1% od iznosa, minimalno 1,00 KM

– za otkup/prodaju OUT valuta sa Kursne liste Banke 1% od iznosa, minimalno 2,00 KM

 

MAPA poštanskih jedinica koje pružaju uslugu mjenjačnice