Iute1
Iute1
Iute1

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo sklopilo je Ugovor sa Mikrokreditnim društvom “IUTE Credit BH” d.o.o. Sarajevo, a u vezi sa podizanjem kredita na šalterima pošta. Realizacija Ugovora između BH Pošte i “IUTE Credit BH” počinje danas, a njime je omogućeno podizanje kredita, odobrenih od strane MKD “IUTE Credit BH”, u poštanskim jedinicama BH Pošte. Podizanje kredita vrši se bez naknade.

Trenutno je podizanje kredita “IUTE Credit BH” moguće na 11 lokacija Centra pošta Sarajevo, a u narednom periodu će se isplata proširivati i na ostale centre pošta.

Takođe, u svim poštanskim jedinicama BH Pošte, uz proviziju utvrđenu Cjenovnikom usluga “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, može se izvršiti uplata rate kredita MKD ”IUTE Credit BH” d.o.o. Sarajevo.

Podizanje kredita trenutno je moguće izvršiti u poštanskim jedinicama:

Centar pošta Sarajevo:

71101 Sarajevo Obala Kulina bana 8, Centar
71104 Sarajevo Ćemaluša bb, Centar
71120 Sarajevo Zmaja od Bosne 88, Novo Sarajevo
71121 Sarajevo Ložionička 16, Novo Sarajevo
71122 Sarajevo Put života, Novo Sarajevo
71166 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-A 17 Novi Grad
71167 Sarajevo Bulevar branilaca Dobrinje bb, Novi Grad
71210 Ilidža Rustempašina 13, Ilidža
71240 Hadžići Hadželi 116, Hadžići
71320 Vogošća Jošanička 32, Vogošća
71380 Ilijaš Bogumilska 4, Ilijaš