28BH Posta

S ciljem usklađivanja važećih propisa i povećanja kvaliteta u prijenosu pismonosnih pošiljki, “Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo će od 1. jula 2018. godine sve obične pismonosne pošiljke u uvozu koje sadrže robu, a koje ne podliježu carinskom pregledu, tretirati kao pošiljke sa registrovanim brojem. To znači da će takve pošiljke u toku prijenosa do primaoca biti obilježene “R” barcodom.

U skladu s time, BH Pošta će od 1. jula 2018. godine, prilikom dostave ili isporuke, od primaoca pismonosnih pošiljki iz inostranstva koje sadrže robu, a ne podliježu carinskom pregledu, naplaćivati naknadu od 1,80 KM, uz izdavanje Priznanice o naplati iste na zahtjev korisnika. Visina ove naknade u skladu je sa važećim Cjenovnikom poštanskih usluga “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo koliko iznosi i poštarina za preporučeno rukovanje pošiljkom u unutrašnjem poštanskom prometu.

Naime, u nemogućnosti kvalitetnog rješavanja povećanog broja upita i reklamacija vezanih za status ovakvih pošiljki koje se ne evidentiraju u sistemu praćenja, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo će od 1. jula ove godine vršiti njihovu evidenciju stavljanjem barcoda pomoću kojeg se pošiljka prati od prispijeća u IP 71003 Sarajevo do uručenja primaocu na dostavnom području BH Pošte, a iste se u postupku prijenosa i uručenja tretiraju kao preporučene pismonosne pošiljke.

Praćenjem pošiljki na ovakav način “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo će kvalitet usluga, koje pruža svojim korisnicima, podići na još veći nivo kontrole i sigurnosti dostave, što je primarni cilj i korisnicima i BH Pošti.

Još jednom napominjemo da će se naplata naknade od 1,80 KM od primaoca vršiti isključivo za obične pismonosne pošiljke sa robom koje su oslobođene carinskog pregleda, a neće se naplaćivati za pošiljke koje dolaze pojedinačno evidentirane i koje ne sadrže robu.