Dog01

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIO) jučer je održan sastanak sa predstavnicima poštanskih operatera u BiH,  na kojem je  razgovarano o carinjenju poštanskih pošiljki koje građani BiH naručuju putem interneta od pravnih lica iz inostranstva.

Nakon sastanka, iz UIO BiH javnosti je saopćeno da će se u narednih desetak dana završi novi modul informatičke carinske aplikacije ASYCUDA WORLD, koji će omogućiti poštanskim operaterima da pokreću carinski postupak za pakete, koje građani iz BiH naručuju putem interneta od pravnih lica iz inostranstva. Na taj način neće biti potrebe za angažovanjem posrednika u carinskom postupku – špeditera i podnošenja carinskih deklaracija, već će cijeli postupak pokretati nadležni poštanski uredi.

Carinjenje će se vršiti  tako da će se svaka pojedinačna vrsta roba u procesu carinjenja svrstavati prema važećoj Carinskoj tarifi BiH i na osnovu toga odrediti precizne stope carine za svaku pojedinačnu vrstu robe, pripadajući PDV i akciza ako se radi o akciznom proizvodu. Time će biti riješen trenutno nastali problem oko carinjenja pošiljki naručenih putem interneta.

Podsjećamo, ukoliko fizičko lice iz BiH dobije paket od fizičkog lica iz inostranstva i dalje se primjenje postupak usmene carinske prijave putem poštansko-carinske deklaracije sa jedinstvenom stopom carine od 10 % i pripadajućim PDV-om od 17 %, ako vrijednost tog paketa prelazi iznos od 50 KM koliko je predviđeno za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

U analizama, koje su urađene u UIO, uočeno je da se u posljednjih godina pojavio veliki broj osoba iz BiH, koje su se potpuno suprotno zakonskim propisima, bavile privrednom djelatnošću oglašavanja i prodaje razne robe putem društvenih mreža, a da nigdje nisu registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

Iz tog razloga je broj i sadržaj porudžbina putem interneta od pravnih lica porastao do te mjere da se takva vrsta robe ne može cariniti putem jedinstvene carinske stope od 10 %, već se carinjenje, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, mora uraditi na način da se za svaku pojedinačnu vrstu robe odredi tarifna oznaka u skladu sa važećom Carinskom tarifom BiH, te stopa carine, PDV i akciza za akcizne proizvode.

Da bi se ovako roba mogla ocariniti trenutno se mora podnijeti jedinstvena carinska isprava (JCI) tj. carinska deklaracija, a to mogu uraditi samo lica ovlaštena za provođenje carinskog postupka – špediteri. Ovo će biti u praksi do puštanja u rad novog modula informatičke carinske aplikacije ASYCUDA WORLD, koji će omogućiti poštanskim operaterima da pokreću carinski postupak za pakete koje građani iz BiH naručuju putem interneta od pravnih lica iz inostranstva.