UPU Regulations
UPU Regulations
UPU Regulations

BH Pošta zajedno sa svim poštanskim operaterima u svijetu, obavezna je primjenom novih akata Svjetskog poštanskog saveza (UPU) i Konvencije, izmijeniti pravila u vezi sa prijemom međunarodnih pismonosnih pošiljaka koje sadrže robu. Izmjene se ogledaju u tome da će se sve takve pošiljke tretirati kao preporučene ili pošiljke sa označenom vrijednošću.

Izmjene su nastale kao obaveza svih poštanskih operatera u svijetu da u skladu sa Pravilima konvencije od 01. januara 2021. godine prikupljaju i razmjenuju carinske podatke za međunarodne pošiljke koje sadrže robu, a što je u skladu sa carinskom i uvoznom sigurnosnom procedurom koja se zahtijeva i kojom se primjenjuje UPU standard za prikupljanje i razmjenu carinskih informacija (ITMATT), a za brže obavljanje carinskih provjera pošiljaka i brže uručenja pošiljaka u odredišnoj zemlji.
Primjenom akata Svjetskog poštanskog saveza u skladu sa članom 17. Konvencije definisana je podjela pošiljaka na dokumenta i robu, a pravilima Konvencije je definisano da pošiljke koje sadrže robu moraju biti primljene sa jedinstvenim bar kod identifikatorom koji je u skladu sa UPU Tehničkim standardom S10.
U odnosu na obaveze koje smo preuzeli, korinicima usluga BH Pošte naglašavamo važnost tačnog popunjavanja podataka koji se upisuju na carinskim deklaracijama, a koji će obezbijediti carinskim organima zemalja odredišne poštanske uprave, brže obavljanje carinskih provjera pošiljaka. Navedeno je da pošiljke koje imaju nepotpune podatke, izazivaju kašnjenje prilikom carinske obrade što se može smatrati i neprihvatljivim u zemlji odredišta na carinskom pregledu. To znači da prispjele međunarodne poštanske pošiljke koje sadrže robu, a imaju nepotpune podatke, u zemlji odredišta mogu kao takve biti vraćene pošiljaocu.

Stoga, molimo korisnike da se, prilikom predaje međunarodnih poštanskih pošiljaka koje sadrže robu, konsultuju sa radnicima u prijemnoj pošti. Radnici BH Pošte će Vas upoznati sa podacima koji obavezno moraju biti popunjeni na carinskoj dokumentaciji koja prati pošiljku, a sve u cilju bržeg i sigurnijeg prenosa pošiljke između zemlje porijekla i zemlje odredišta.