Belgija2

Ovlašteni poštanski operator BELGIJE, bpost, obavještava da je od 7. juna 2021. godine izmijenjen postupak carinskog pregleda za poštanske pošiljke koje glase za Belgiju, a porijeklom su iz zemalja izvan područja EU.

Nakon što pošiljka koja podliježe plaćanju carina i taksi stigne u Belgiju, primalac će o tome biti obavješten uz poziv da plati iznos dugovanja uključujući i iznos za „podnošenje na carinski pregled“. Nakon izvršene uplate, bpost će uručiti predmetnu pošiljku primaocu. Ukoliko primalac odbije da plati iznos dugovanja i ako pošiljalac to zahtiejva, bpost će vratiti pošiljku pošiljaocu što je moguće prije.

Da bi se olakašao i ubrzao gore pomenuti postupak od velike je važnosti da se uz ostale ITMATT podatke dostavi i e-mail adresa i/ili telefonski broj primaoca.

Ove izmjene u vezi su sa novim propisima EU vezano za PDV koji stupaju na snagu 1. jula 2021. godine. Od tog datuma pošiljke čija je vrijednost 22 EUR i manja više neće biti oslobođene plaćanja PDV-a, što znači da sve komercijalne pošiljke nakon njihovog prispjeća u Belgiju podliježu plaćanju PDV-a bez obzira na njihovu vrijednost.