Drevne Poštanske Rute – Blok

Motiv: “Drevne poštanske rute”
Broj maraka u bloku: 2
Nominalna vrijednost: 5,00 KM (2,50 KM +2,50KM)
Datum izdavanja: 08.05.2020. godine
Tiraž blokova: 20.000 komada (40.000 komada maraka)
Autor : Tamer Lučarević