Marke1
Marke1
Marke1

Poziv za učešće u predlaganju tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2022. godini

„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo poziva institucije, ustanove, pojedince, javne službe, vjerske i druge organizacije, te udruženja, da nam dostave prijedloge tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2022. godini. 

Pored aktuelnih tema kao što su one iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, religije, a koje su redovno zastupljene na poštanskim markama, BH Pošta takođe želi prikazati što više raznovrsnih, lijepih i zanimljivih tema i motiva koje obuhvataju oblasti kao što su: arhitektura i spomenici, gradovi i tvrđave, etnografska baština, priroda i turizam, flora, fauna, sakralna tematika, religijska tematika, znamenite ličnosti, muzika, književnost, film, likovna umjetnost, nauka, dječiji svijet, međunarodni i svjetski dani. 

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 02.08.2021.godine, na adresu:„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo ili putem e-mail: philately@posta.ba. 

Izbor tema i motiva, koje do navedenog roka budu dostavljene putem pošte ili e-mail-a, izvršit će Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definisani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo. 

Za predložene teme i motive predlagači treba da posjeduju adekvatnu dokumentaciju koja je dokaz vjerodostojnosti predloženog, te materijale za motiv koji će poslužiti kao podloga za idejno likovno rješenje dizajna poštanske marke. 

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije (definisane  navedenim Pravilnikom), neće se uzeti u razmatranje.

 Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefone: (033)252-707, 252-708, ili putem e-mail: philately@posta.ba.