Pravilno popunjavanje obrazaca

Nalog za uplatu

Potvrda o uplati poštanske uputnice

Uputnički telegram

Prijemni list za paket

Prijemni list sa sprovodnicom

Obavijest o prijemu/uručenju/isplati/uplati

Potvrda o prijemu pošiljke

Pravilno adresiranje

Adresiranje poštanskih pošiljki

Pošiljalac je obavezan poštansku pošiljku adresirati na način propisan odredbama Pravilnika o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga.

Obična pismonosna pošiljka može biti adresirana na više primaoca, s tim da se primaoci moraju nalaziti na istoj adresi.

Adresa primaoca mora se nalaziti na desnom donjem dijelu adresne strane pošiljke i mora biti paralelna s njezinom dužom stranom. Kod omotnica s prozirnim dijelom adresa može biti na desnom ili lijevom donjem dijelu adresne strane pošiljke. Kroz prozirni dio smije se vidjeti samo adresa primaoca.

Dopušteno je na desnom donjem dijelu adresne strane pošiljke nalijepiti ili pričvrstiti ispisanu adresu primaoca, osim na vrijednosnom pismu označene vrijednosti preko 100,00 KM. Za pošiljke na kojima nije moguće upisati adresu primaoca, može se upotrijebiti adresnica. Adresnica mora biti od čvrstog kartona ili nekog drugog prikladnog materijala, najmanjih dimenzija 90 x 140 mm.

Pravilan način pisanja adrese

Podaci u adresi primaoca trebaju biti naznačeni jedan ispod drugoga i to slijedećim redoslijedom:

  1. titula, ime i prezime ili naziv primaoca;
  2. ulica, kućni broj, broj ulaza, sprat, broj stana, selo, zaselak, naselje i sl. ili poštanski pretinac s brojem ili vojna pošta s brojem ili oznaka “POSTE RESTANTE”;
  3. poštanski broj i naziv mjesta (odredišna pošta). Naziv mjesta treba u pravilu biti, upisan velikim slovima;
  4. naziv ili skra}enica države za pošiljke u međunarodnom prometu.

Ispod naziva primaoca dopušteno je upisati matični broj preduzeća.

Ispod adrese primaoca na smije se nalaziti nikakav upis ili grafički znak.

Na pošiljci koja glasi za primaoca koji je podstanar, u adresi moraju, osim imena i prezimena primaoca, biti naznačeni ime i prezime stanodavca (npr. Sanja Marić kod Šeremet Damira).

Adresa primaoca mora biti upisana latinicom i arapskim brojevima. Pošiljka za inostranstvo može biti adresirana i pismom države odredišta, uz uvjet da su latinicom upisani naziv mjesta i naziv odredišne države.

Podaci u adresi ne smiju se upisivati običnom olovkom.

Pošiljalac je obavezan, osim adrese primaoca, upisati i svoju punu adresu na: mali paket, pošiljku s potvrđenim uručenjem, preporučenu pošiljku, vrijednosno pismo, EMS pošiljku, paket, poštansku i brzojavnu uputnicu. Pošiljalac je obavezan upisati svoju adresu na sve pošiljke koje se predaju putem ugovora i na pošiljke koje su oslobođene plaćanja poštarine. Upisivanje adrese pošiljaoca na ostalim pošiljkama nije obavezno, ali je preporučljivo.

Adresa pošiljaoca se upisuje u lijevom gornjem dijelu adresne strane pošiljke ili na poleđini pošiljke.

Pošiljke adresirane na poste restante moraju sadržavati ime i prezime, odnosno naziv primaoca, oznaku “POSTE RESTANTE”, te poštanski broj i naziv odredišne pošte.

Pošiljke adresirane na poštanski pretinac moraju sadržavati puni naziv ili ime i prezime korisnika poštanskog pretinca, broj poštanskog pretinca, te poštanski broj i naziv odredišne pošte.

Poštanski operator može odbiti prijem pošiljke koja nije adresirana na način propisan odredbama ovog člana i aktima Svjetske poštanske unije, za pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu.

 

PRAVILNO ADRESIRANJE

Sorting centar bazira svoj rad na automatskom (mašinskom) čitanju i usmjeravanju pošiljaka te je za njegov efikasan rad neophodna saradnja korisnika ovih poštanskih usluga. Saradnja pošiljaoca se ogleda u pravilnom adresiranju pismonosnih pošiljaka u za tu namjenu tačno predviđenom prostoru. U donjoj liniji adresnog bloka OBAVEZNO ispisati poštanski broj odredišta.

Na pošiljkama za inostranstvo obavezno navesti odredišnu državu. Poželjno je ispred poštanskog broja upisati i ISO kod te države.
Za korisnike poštanskog pretinca, umjesto ulice i kućnog broja dovoljno je upisati broj poštanskog pretinca.