Nalog za uplatu

Potvrda o uplati poštanske uputnice

Uputnički telegram

Prijemni list za paket

Prijemni list sa sprovodnicom

Obavijest o prijemu/uručenju/isplati/uplati

Potvrda o prijemu pošiljke