Reklamacije i prigovori

Korisnik usluga može podnijeti „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo reklamaciju vezanu za rokove prijenosa, način uručenja oštećenja poštanskih pošiljaka kao i druge vrste prigovora.

Reklamacije korisnika na poštanske usluge

Reklamacija se može podnijeti samo za one pošiljke za koje se izdaje potvrda o prijemu pošiljke.

Reklamcije podnose korisnici usluga:

a) pošiljatelj ili ovlaštena osoba, u slučajevima kad poštanska pošiljka nije uručena, kad je prekoračen rok prijenosa ili je usluga djelomično izvršena;

b) primatelj ili ovlaštena osoba, u slučaju kad je poštanska pošiljka oštećena ili je umanjen njen sadržaj.

Reklamacija pošiljatelja

Ako korisnik poštanske usluge smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju ili je uručena sa zakašnjenjem, odnosno da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, može operateru poštanskog prometa podnijeti pisanu reklamaciju u roku od 6 (šest) mjeseci od dana predaje poštanske pošiljke.

Reklamacija se podnosi na obrazcu ”Potražnica” (P-105 ili CN 08) uz plaćanje poštarine za pošiljke u unutrašnjem prometu utvrđene cjenovnikom usluga osim za pošiljke s povratnicom. Prilikom reklamacije korisnik usluga je dužan dati na uvid zaposleniku poštanskog ureda potvrdu o prijemu pošiljke, koji će na poleđini te potvrde upisati broj i datum sačinjavanja potražnice, te izvršiti ovjeru žigom.

Pošiljatelj u pravilu podnosi reklamaciju u uredu operatera poštanskog prometa koji je pošiljku primio. Izuzetno, pošiljatelj reklamaciju iz prethodnog stava može podnijeti i u bilo kojem drugom uredu operatera poštanskog prometa, koji tu reklamaciju prosljeđuje prijemnom uredu pošiljke na koju se reklamacija odnosi.

Reklamacija primatelja

Primatelj podnosi reklamaciju u poštanskom uredu operatera poštanskog prometa koji obavlja uručenje pošiljke.

Reklamaciju radi oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju poštanske pošiljke, nakon čega pošta sačinjava Zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Ne prihvata se reklamacija koja je podnesena nakon uručenja pošiljke, osim u slučaju ako primatelj, najkasnije narednog radnog dana, priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Operater poštanskog prometa je obavezan dostaviti pisani odgovor  o osnovanosti  reklamacije u roku od:

– 30 (trideset) dana od dana podnošenja reklamacije za pošiljke u unutrašnjem poštanskom prometu;

– 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja reklamacije za pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu.

Prigovori korisnika

Pored reklamacija vezanih za rokove prijenosa, način uručenja i oštećenje poštanske pošiljke, korisnik može „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo podnijeti i druge prigovore ili zahtijevati dodatne informacije na jedan od slijedećih načina:

Pismenim putem na adresu:

„JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO

Sektor za poštanski promet,

Obala kulina bana 8

71000 SARAJEVO

Putem e-maila:

kontaktcentar@posta.ba

Telefonskim putem na broj 1312.

ODGOVORNOST I NAKNADE ŠTETE

Ostvarivanje prava na naknadu štete

Operater poštanskog prometa dužan je platiti odgovarajuću naknadu korisniku poštanskih usluga u slučaju gubitka, oštećenja, umanjenja sadržaja ili prekoračenja rokova prijenosa poštanskih pošiljaka, do kojih je došlo krivnjom, namjerom ili nehatom operatera poštanskog prometa.

Korisnik usluge može na osnovu pisanog odgovora u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema odgovora, operateru poštanskog prometa podnijeti Zahtjev za naknadu štete (P-112). Zahtjevu za naknadu štete obavezno se prilaže negativno riješena potražnica odnosno zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, operater poštanskog prometa obavezan je o tome izvjestiti korisnika usluge.

Ako korisnik usluge zahtjeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obavezan je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom operater poštanskog prometa ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njen sadržaj.

Pošiljatelj poštanske pošiljke odgovoran je operateru poštanskog prometa za štetu koju njegova poštanska pošiljka nanese ostalim poštanskim pošiljkama, objektima, opremi, osoblju operatera poštanskog prometa i drugim osobama, pod uvjetom da se utvrdi da je nastanak štete izazvan krivnjom, namjerom ili nehatom pošiljatelja.

Izuzeće od odgovornosti

Operater poštanskog prometa nije odgovoran u slijedećim slučajevima:

a) kada dokaže da se događaji (gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja, prekoračenje roka za prijenos i uručenje, usluga nije obavljena ili usluga nije obavljena u cjelosti) nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila);

b) kada korisnik usluge ne podnese reklamaciju u utvrđenom roku ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u utvrđenom roku;

c) kada se radi o poštanskim pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen;

d) kada je šteta uzrokovana time što korisnik usluge nije pakirao pošiljku na način da osigura njezin sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom operatera poštanskog prometa.

Operater poštanskog prometa ne odgovara za izgubljenu korist, niti za stvarnu štetu koja može nastati radi gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, te prekoračenje roka  za prijenos i uručenje pošiljke.

Naknade štete

Ovisno o utvrđenim nepravilnostima operater poštanskog prometa obavezan je korisniku usluga isplatiti odgovarajuču naknadu štete.

VRSTA POŠILJKE ZA GUBITAK I POTPUNO OŠTEĆENJE ILI UMANJENJE SADRŽAJA POŠILJKE ZA DJELIMIČNO OŠTEĆENJE  ILI UMANJENJE SADRŽAJA POŠILJKE ZA PREKORAČENJE ROKA PRIJENOSA POŠILJKE
UNUTRAŠNJI POŠTANSKI PROMET
Preporučena pošiljka Desetostruki  iznos naplaćene poštarine Petostruki  iznos naplaćene poštarine Iznos naplaćene poštarine
Vrijednosno pismo Iznos označene vrijednosti U iznosu  koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti Iznos naplaćene poštarine
Paket Iznos označene vrijednosti U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti Iznos naplaćene poštarine
Uputnice Isplata uputničkog iznosa po „duplikatu“ poštanske uputnice Iznos naplaćene poštarine

EMS pošiljke

(sa označenom vrijednošću)

Iznos označene vrijednosti Iznos označene vrijednosti Iznos naplaćene poštarine

EMS pošiljke

(bez označene vrijednosti)

Destostruki iznos naplaćene poštarine Petostruki  iznos naplaćene poštarine
MEĐUNARODNI POŠTANSKI PROMET
Preporučena pošiljka

30 DTS +

iznos naplaćene poštarine

(izuzev poštarine za preporučeno rukovanje)

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 30 DTS
Preporučena M vreća

150 DTS +

iznos naplaćene poštarine

(izuzev poštarine za preporučeno rukovanje)

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 150 DTS
Vrijednosno pismo

Iznos označene vrijednosti + iznos naplaćene poštarine

(izuzev poštarine za vrijednosno rukovanje i osiguranje)

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti

Paket

(bez označene vrijednosti)

40 DTS + 4,5 DTS po kg +

iznos naplaćene poštarine

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 40 DTS +

4,5 DTS/kg

Paket

(sa označenom vrijednošću)

Iznos označene vrijednosti + iznos naplaćene poštarine

(izuzev poštarine za vrijednosno rukovanje i osiguranje)

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti
EMS pošiljke

  30 DTS za dokumenta

130 DTS za robu

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 30 DTS  za dokumenta i 130 DTS za robu Iznos naplaćene poštarine

 

Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za datu uslugu. Za prekoračenje roka prijenosa poštanske pošiljke korisiku poštanskih usluga se samo vraća iznos naplaćene poštarine.

Oglašavanje u Pošti

U spektru usluga koje pruža JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo je i oglašavanje u pošti. Ovo nije novost na tržištu oglašavanja, ali JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo sa najpovoljnijim cijenama i sa sigurno najvećim marketinškim efektom daje garanciju ZA USPJEH VAŠOJ PREZENTACIJI

Oglašavanje u pošti je promotivna usluga kojom korisnik dostavlja promotivne plakate JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, nakon čega se isti postavljaju u pošte gdje se korisnik usluge želi oglašavati.

Oglašavanje u pošti nudi poslovnim korisnicima mogućnost odabira pošta i to na području pokrivenosti JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Usluga podrazumjeva isticanje promotivnih materijala poslovnih korisnika u enterijernom prostoru pošta.

Pod promotivnim materijalom podrazumjevaju se plakati, posteri sa promotivnim porukama korisnika.

Prednost oglašavanja u Pošti:

 • jeftin i ekonomičan način promocije;
 • jednostavan način informisanja u hodu;
 • dok se telefonira ili čeka u redu svi primjete i čitaju reklamnu poruku;
 • velika frekvencija ulazaka u poštu; mala konkurencija.

Karakteristike oglašavanja u Pošti:

 • jeftinije u odnosu na cijene ostalih komunikacijskih kanala (TV, radio, novine, jumbo plakati, city light i slično);
 • brza distribucija promotivnih plakata;
 • rezervacija prema ugovorenom rasporedu i dinamici uručenja;
 • istraživanja su pokazala da nekoliko hiljada ljudi dnevno prođe kroz pošte;
 • kako bi završili posao zbog kojeg su došli u poštu, korisnici poštanskih usluga zadržavaju se prosječno deset minuta i više.

Korisnici oglašavanja u Pošti trebaju znati:

 • oglasni okviri su formata A4 (210 x 297 mm) , A3 (297 x 420 mm) i B1 (700 x 1000 mm);
 • oglasni okviri su istaknuti na telefonskim govornicama i najvidljivijem praznom prostoru u pošti;
 • oglasni okvir je zaštićen antireflektorskom folijom i aluminijskim okvirom;
 • oglašavanje traje tačno onoliko koliko Vi to želite;
 • mogućnost odabira pošte gdje se želite oglašavati;

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

„JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO
Služba marketinga
Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo,
Tel. +387 (0)33 25 26 08 ili
Fax. +387 (0)33 25 27 04
e-mail: marketing@nova.posta.ba

Express usluge

EMS

EMS je vrsta poštanske usluge koja korisnicima poštanskih usluga omogućava najbrži i najsigurniji prijenos poštanskih pošiljki na određenim relacijama u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu, u okviru propisanih rokova prijenosa.
Pošiljka brze pošte je kurirska usluga koja podrazumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca (putem telefona i sl.), na adresi koju odredi pošiljalac, te uručuje se na adresi primaoca.
Jedinstvena skraćenica za ovu kurirsku uslugu, u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu, je EMS (od engleskog naziva EXPRESS MAIL SERVICE). EMS pošiljke su zatvorene i knjižene pošiljke o kojima se u svim fazama rada (prijem, otprema, prijenos, prispijeće i uručenje) vodi i odgovarajuća evidencija, propisana Uputstvom o obavljanu Kurirske usluge – EMS i Pravilnikom o vršenju usluga u poštanskom saobraćaju (sa izvodima iz drugih poštanskih propisa).

Poštarina za kurirsku uslugu EMS u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju utvrđuje se na osnovu Cjenovnika poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju/prometu.

EMS pošiljka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu može biti do 15 kg.

Maksimalne dimenzije EMS pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu su:

 • za EMS pošiljke koje se prevoze površinskim prijevoznim sredstvima, zbir dužine, širine i visine iznosi 30 cm do140 cm odnosno ako je pošiljka u obliku valjka, zbir dužine i dva prečnika ne može biti veći od 140 cm, niti manji od 17 cm , s tim što jedna od tih najmanjih dimenzija ne može biti manja od 10 cm.
 • za EMS pošiljke koje se prevoze zračnim prijevoznim sredstvima, dužina može biti najviše do 50 cm, a svaka druga stranica najviše do 40 cm.

Najmanja dimenzija EMS pošiljke u unutrašnjem saobraćaju je (25 x 17,6) cm.

Najveća označena vrijednost na EMS pošiljci može biti 10.000,00 KM.

EMS pošiljka u unutrašnjem saobraćaju/prometu može sadržavati pisana saopćenja, novac, robu i druge predmete, osim onih za koje važe zakonske zabrane. Odgovornost slanja zabranjenih predmeta i robe u EMS pošiljkama u unutrašnjem saobraćaju/prometu snosi pošiljalac.

Pošiljalac EMS pošiljke odgovoran je za sve štete uzrokovane drugim poštanskim pošiljkama, zbog otpreme predmeta nedozvoljenih za prijenos i nepoštivanje uslova za prijem. Pošiljalac ostaje odgovoran čak i kada je prijemna pošta prihvatila takvu pošiljku.

Pošiljalac nije odgovoran ako je postojala greška ili nemar pošte prijema ili prijevoznika.
EMS pošiljku koja sadrži žive životinje, lako lomljive predmete, tečnosti, lako topljive materije, dijelove životinjskog ili ljudskog organa, urne s pepelom, osjetljive uređaje, zarazne materije i si. pošiljalac je obavezan predati kao izdvojenu EMS pošiljku.

EMS pošiljka se može predati sa ili bez označene vrijednosti.

U unutrašnjem poštanskom saobraćaju/prometu EMS pošiljke se mogu primiti kao otkupne, vrijednosne i sa povratnicom.

Prijem EMS pošiljki, osim na šalterima pošta, može se vršiti po pozivu u stan, odnosno poslovni ured pošiljaoca.

Poštanski centri vrše prijem najave o preuzimanju EMS pošiljaka u vremenu od 07:00 do 19:00 sati na telefonski broj 033 661 484.

Radno vrijeme Službe EMS je od 07:00 – 20:00 (ponedjeljak – subota)

Rokovi za prijenos i uručenje EMS pošiljki

EMS pošiljke moraju biti prenijete i uručene u slijedećim rokovima:

 • rok za EMS pošiljku koja se prima i uručuju na području iste pošte – istog grada
  D/D – isti dan do 14:00 sati (krajnji rok prijema 11 h)
  D/D – isti dan do 20:00 sati
  D+1 – naredni dan do 14:00 sati
  D+1 – naredni dan do 20:00 sati
  D+2 – u roku od dva dana
 • rok za EMS pošiljku koja se prima u poštama jednog i uručuje u sjedištu istog PC
  D/D  – isti dan do 20:00 sati (krajnji rok prijema 15 h)
  D+1 – naredni dan do 14:00 sati
  D+1 – naredni dan do 20:00 sati
  D+2 – u roku od dva dana
 • rok za EMS pošiljku koja se prima u sjedištu jednog PC,
  a uručuje u sjedištu drugog PC
  D+1 – naredni dan do 14:00 sati
  D+1 – naredni dan do 20:00 sati
  D+2 – u roku od dva dana
 • rok za EMS pošiljku koja se prima na području pošte van sjedišta jednog PC, a uručuje van sjedišta drugog  PC
  D+1 – naredni dan do 20:00 sati
  D+2 – u roku od dva dana

 

Hitna pošiljka

Kao hitna pošiljka može se predati svaka pismonosna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica i paket, a mora se predati kao hitna ako sadrži lako pokvarljivu robu.

Kao hitna pošiljka ne može se predati pošiljka adresirana za šire dostavno područje, poštanski pretinac i poste-restante.

Hitna pošiljka dostavlja se primaocu prije ostalih pošiljki, uz uvjete i na način propisan Pravilnikom o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga.

Na hitne pošiljke se, u gornji lijevi dio adresne strane, stavlja naljepnica ili oznaka svjetlocrvene boje “EXPRESS” (hitno). Ako takve oznake nema, riječ “EXPRESS” (hitno) mora biti upisana velikim crvenim slovima.

U međunarodnom saobraćaju/prometu hitne pošiljke se primaju samo za države koje prihvataju tu uslugu.

 

Vrlo hitan paket

Vrlo hitan paket je takav paket koji se otprema odredišnoj pošti prvim poštansko prometnim vezama prema odredbama reda prijevoza poštanskih pošiljki.

Kao vrlo hitan paket može se predati svaki paket bez obzira na vrstu i sadržaj.

Paket koji sadrži žive životinje ili lako kvarljivu robu mora se predati kao vrlo hitan.

Dostava vrlo hitnog paketa primaocu obavlja se u svemu na način predviđen za dostavu hitnih pošiljki.

 

Zemlje sa kojima BiH razmjenjuje EMS pošiljke:

 

 • ALBANIJA
 • ALŽIR
 • ARMENIJA
 • AUSTRIJA
 • AZERBEJDŽAN
 • BJELORUSIJA
 • BOCVANA
 • BUGARSKA
 • ČEŠKA REPUBLIKA
 • DANSKA
 • ESTONIJA
 • FINSKA
 • HOLANDIJA
 • HONG KONG
 • HRVATSKA
 • INDONEZIJA
 • IRAN
 • IRSKA
 • ITALIJA
 • IZRAEL
 • JORDAN
 • JUŽNA AFRIKA
 • KATAR
 • KANADA
 • KAZAHSTAN

 

 • KIPAR
 • KOREJA
 • KUVAJT
 • LATVIJA
 • LUKSEMBURG
 • MAKEDONIJA
 • MOLDAVIJA
 • NORVEŠKA
 • NJEMAČKA
 • PAKISTAN
 • RUSIJA
 • RUMUNIJA
 • SAUDIJSKA ARABIJA
 • SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
 • SLOVAČKA
 • SLOVENIJA
 • SRBIJA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ŠVICARSKA
 • TUNIS
 • TURSKA
 • UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
 • UKRAJINA
 • VELIKA BRITANIJA

 

Za dodatne informacije pozovite 1312 (naš Call Centar):
ili pošaljite upit na e-mail: kontaktcentar@posta.ba