Isplata Dječijeg Dodatka U Kantonu Sarajevo I Dalje će Se Vršiti Putem BH Pošte

Isplata dječijeg dodatka u Kantonu Sarajevo i dalje će se vršiti putem BH Pošte

U posljednje vrijeme u javnosti se pojavila informacija da će općinske službe socijalne zaštite Kantona Sarajevo isplatu dječijeg dodatka vršiti isključivo putem banaka, a ne putem pošte.

Tim povodom reagiralo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, na čijem čelu je ministrica Amela Dautbegović, koje je izdalo i objavilo Obavještenje za općinske službe socijalne zaštite i korisnike navedenih naknada, a koje prenosimo u cijelosti:

– Povodom informacija pojedinih općinskih službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo o isplati dječijeg dodatka putem tekućih računa kod “odabranih” banaka, a ne “putem pošte”, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica  i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike naknada iz oblasti zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo da nije izdalo nikakvo uputstvo općinskim službama socijalne zaštite o načinu isplate njihovih mjesečnih davanja.

Korisnici navedenih naknada obavještavaju se da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS nije mijenjalo način uplate i nije izdalo nalog za promjenu procedura.

U toku je obuka uposlenika općinskih službi Kantona Sarajevo na jedinstvenoj bazi podataka SOTACv2 iz oblasti zaštite porodice sa djecom. Ukoliko bude nekih promjena o načinu isplate, korisnici ovih prava i nadležne općinske službe će biti blagovremeno informisani, pismenim putem, navode iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Podsjećamo javnost da “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, na osnovu potpisanih ugovora sa općinskim službama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, na terenu obavlja isplatu dječijeg dodatka svim korisnicima ove vrste naknade iz oblasti zaštite porodica sa djecom. Tako će ostati i ubuduće, a sve u skladu sa aktuelnim ugovorima koje BH Pošta ima sa općinskim službama socijalne zaštite KS.

Menadžment BH Pošte ovom prilikom izražava zadovoljstvo zbog brze reakcije Amele Dautbegović, ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, jer je zaustavila širenje netačnih informacija koje zbunjuju građane i korisnike naknada iz oblasti zaštite porodica sa djecom.

Pravilno popunjavanje obrazaca

Nalog za uplatu

Potvrda o uplati poštanske uputnice

Uputnički telegram

Prijemni list za paket

Prijemni list sa sprovodnicom

Obavijest o prijemu/uručenju/isplati/uplati

Potvrda o prijemu pošiljke

Pravilno adresiranje

Adresiranje poštanskih pošiljki

Pošiljalac je obavezan poštansku pošiljku adresirati na način propisan odredbama Pravilnika o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga.

Obična pismonosna pošiljka može biti adresirana na više primaoca, s tim da se primaoci moraju nalaziti na istoj adresi.

Adresa primaoca mora se nalaziti na desnom donjem dijelu adresne strane pošiljke i mora biti paralelna s njezinom dužom stranom. Kod omotnica s prozirnim dijelom adresa može biti na desnom ili lijevom donjem dijelu adresne strane pošiljke. Kroz prozirni dio smije se vidjeti samo adresa primaoca.

Dopušteno je na desnom donjem dijelu adresne strane pošiljke nalijepiti ili pričvrstiti ispisanu adresu primaoca, osim na vrijednosnom pismu označene vrijednosti preko 100,00 KM. Za pošiljke na kojima nije moguće upisati adresu primaoca, može se upotrijebiti adresnica. Adresnica mora biti od čvrstog kartona ili nekog drugog prikladnog materijala, najmanjih dimenzija 90 x 140 mm.

Pravilan način pisanja adrese

Podaci u adresi primaoca trebaju biti naznačeni jedan ispod drugoga i to slijedećim redoslijedom:

  1. titula, ime i prezime ili naziv primaoca;
  2. ulica, kućni broj, broj ulaza, sprat, broj stana, selo, zaselak, naselje i sl. ili poštanski pretinac s brojem ili vojna pošta s brojem ili oznaka “POSTE RESTANTE”;
  3. poštanski broj i naziv mjesta (odredišna pošta). Naziv mjesta treba u pravilu biti, upisan velikim slovima;
  4. naziv ili skra}enica države za pošiljke u međunarodnom prometu.

Ispod naziva primaoca dopušteno je upisati matični broj preduzeća.

Ispod adrese primaoca na smije se nalaziti nikakav upis ili grafički znak.

Na pošiljci koja glasi za primaoca koji je podstanar, u adresi moraju, osim imena i prezimena primaoca, biti naznačeni ime i prezime stanodavca (npr. Sanja Marić kod Šeremet Damira).

Adresa primaoca mora biti upisana latinicom i arapskim brojevima. Pošiljka za inostranstvo može biti adresirana i pismom države odredišta, uz uvjet da su latinicom upisani naziv mjesta i naziv odredišne države.

Podaci u adresi ne smiju se upisivati običnom olovkom.

Pošiljalac je obavezan, osim adrese primaoca, upisati i svoju punu adresu na: mali paket, pošiljku s potvrđenim uručenjem, preporučenu pošiljku, vrijednosno pismo, EMS pošiljku, paket, poštansku i brzojavnu uputnicu. Pošiljalac je obavezan upisati svoju adresu na sve pošiljke koje se predaju putem ugovora i na pošiljke koje su oslobođene plaćanja poštarine. Upisivanje adrese pošiljaoca na ostalim pošiljkama nije obavezno, ali je preporučljivo.

Adresa pošiljaoca se upisuje u lijevom gornjem dijelu adresne strane pošiljke ili na poleđini pošiljke.

Pošiljke adresirane na poste restante moraju sadržavati ime i prezime, odnosno naziv primaoca, oznaku “POSTE RESTANTE”, te poštanski broj i naziv odredišne pošte.

Pošiljke adresirane na poštanski pretinac moraju sadržavati puni naziv ili ime i prezime korisnika poštanskog pretinca, broj poštanskog pretinca, te poštanski broj i naziv odredišne pošte.

Poštanski operator može odbiti prijem pošiljke koja nije adresirana na način propisan odredbama ovog člana i aktima Svjetske poštanske unije, za pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu.

 

PRAVILNO ADRESIRANJE

Sorting centar bazira svoj rad na automatskom (mašinskom) čitanju i usmjeravanju pošiljaka te je za njegov efikasan rad neophodna saradnja korisnika ovih poštanskih usluga. Saradnja pošiljaoca se ogleda u pravilnom adresiranju pismonosnih pošiljaka u za tu namjenu tačno predviđenom prostoru. U donjoj liniji adresnog bloka OBAVEZNO ispisati poštanski broj odredišta.

Na pošiljkama za inostranstvo obavezno navesti odredišnu državu. Poželjno je ispred poštanskog broja upisati i ISO kod te države.
Za korisnike poštanskog pretinca, umjesto ulice i kućnog broja dovoljno je upisati broj poštanskog pretinca.

Filatelija za mlade

Dvadeset godina poštanske marke “JP BH Pošta” d.o.o.Sarajevo

Raspadom Jugoslavije i proglašenjem nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine došlo je do osnivanja BH Pošte, sa sjedištem u Sarajevu.

U opkoljenom Sarajevu 27. oktobra 1993. godine izašlo je prvo izdanje poštanskih maraka Republike BiH, kojeg je činila serija od sedam redovnih maraka sa motivom tadašnjeg grba RBiH sa ljiljanima. Izdanje autora Jasminka Mulaomerovića i Save Vasiljevića štampano je u Geodetskom zavodu Sarajevo na običnom papiru, bez zupčanja, u tiražu od 50.000 kompleta, tabaku od 50 komada i u karnetu od 50 identičnih primjeraka.

Vrijednosti su od 100 (žuta), 500 (ružičasta), 1.000 (plava), 5.000 (zelena), 10.000 (žuta), 20.000 (oker) i 50.000 (siva) bosanskohercegovačkih dinara (BHD). Na suvenir listu (izdatom u 500 primjeraka) ovih prvih poštanskih marka RBiH piše: “Ove poštanske marke su štampane u ratnim uslovima (Bez papira, boja, struje, vode. Samo dobrom voljom)“.

Već naredne godine, tačnije 08.februara 1994. godine, slijedi prigodno izdanje povodom „Desetogodišnjice XIV Zimskih olimpijskih igara Sarajevo 84.“ Poštanske marke Republike BiH u početku se tematski odlikuju stanjem u BiH za vrijeme rata. Osim motiva ratnog razaranja, u seriji od sedam maraka sa motivom Glavne pošte u Sarajevu iz 1995.godine, tematski krug se zatvara historijskim motivima, motivima prirode, slikarstva, sporta i religije.

Od 15. jula 1994. do 1.oktobra 1997. godine marke se izdaju u dinarima (10.000 starih dinara = 1 novi dinar), a 1. oktobra 1997. godine u BiH se uvodi nova valuta, konvertibilna marka (1 KM = 100 dinara), koja je i danas u upotrebi. Od 1996. godine marke nose naziv Bosna i Hercegovina. BH Pošta je članica UPU- a i tematska izdanja su svake godine slična tematskim izdanjima drugih pošta u svijetu.

Sa svojim filatelističkim izdanjima BH Pošta se danas redovito predstavlja na sajmovima svjetskog i međunarodnog značaja, a dobitnik je mnogih nagrada i priznanja:

Nagradu za izdavački poduhvat u filateliji BiH je dobila na sajmu u Kelnu 1995. godine. Srebrenu medalju BH Pošta je dobila na međunarodnom takmičenju u Hrvatskoj 1997. godine. U konkurenciji od 80 zemalja na međunarodnom takmičenju 2000. godine u u Italiji prigodna poštanska marka, sa motivom “Kuršumli medresa 1537. godine“, autora Mufida Garibije, proglašena je za najljepšu izdatu marku u svijetu iz oblasti kulture u 1999. godini.

U Švicarskoj, u Svjetskom poštanskom savezu, u izložbenoj Sali, nalazi se marka BH Pošte koja označava četiri konfesije. U najčuvenijim svjetskim filatelističkim novinama francuskom “Timbropresseu”, na konkursu maraka 2003. godine, BH Pošta osvojila je šesto mjesto.

Nagradu za najljepšu marku na međunarodnom takmičenju u Asiadiu u Italiji 2004. godine osvojila je poštanska marka s motivom “Arhitektonsko nasljeđe – Pošta u Sarajevu”, autora Sanjina Fazlića. BH Pošta je dobitnica prve nagrade 2004. godine od Saveza kineskih filatelista. Za svoj izložak sa prigodnim i redovnim poštanskim markama, izdatim u periodu od 2005. do 2007. godine, BH Pošta je na međunarodnoj filatelističkoj izložbi Montenegrofila 2008. godine nagrađena srebrenom medaljom u kategoriji “Moderna filatelija”.

U Pekingu, na sedmom međunarodnom natječaju za najljepšu poštansku marku izdatu u 2008. godini, BH Pošta je osvojila nagradu za najljepšu blok marku za prigodno izdanje “Evropa 08- Pišem ti pismo”.

Na desetom jubilarnom međunarodnom takmičenju za najljepšu marku u 2010. godini BH Pošta se okitila još jednom i to trećom nagradom iz Kine. Nagrađena je poštanska marka na temu Fauna, motiv ”Labud’, autora Tamera Lučarevića, koja je proglašena za najbolje dizajniranu marku.

JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dobitnik je još jedne vrijedne nagrade za najbolju poštansku marku. Ovo laskavo priznanje BH Pošta je osvojila na 11. Izboru najboljih inostranih poštanskih maraka u Kini za 2011. godinu. U jakoj konkurenciji prvo mjesto pripalo je poštanskoj marki na temu Flora, motiv “Jasnin encijan”, autora Tamera Lučarevića.


Osnovci sa područja Tuzle i Sarajeva, novi članovi filatelističkih klubova

.

Projekt popularizacije filatelije među mladima privukao je još mladih filatelista sa područja Sarajeva i Tuzle
U Tuzlanskom kantonu otvorena su tri juniorska filatelistička kluba, koja će funkcionisati kao sekcije u školama.
U živiničkoj “Drugoj osnovnoj školi” interes za ovu sekciju iskazalo je 71 dijete. Voditeljica kluba je njihova nastavnica Slavka Delić, takođe filatelista. Likovni rad Enesa Hadžikića, učenika ove škole, prošle godine je štampan na marki BH Pošte povodom Dječije nedjelje, kao prvonagrađeni likovni rad na temu „Svako dijete u školi“.
U “Prvoj osnovnoj školi” Živinice već od ranije je postojala ova sekcija. Zahvaljujući aktivnostima djece i nastavnica Melihe Kijametović i Dragane Kupusović, koje su voditeljice kluba, juniorski filatelistički klub u ovoj osnovnoj školi bogatiji je za novih 15 učenika.

U O.Š. „Mramor“, u tuzlanskom istoimenom naselju, osnovan je juniorski filatelistički klub koji broji 65 učenika. Nastavnice Amira Korić i Maja Todorović su voditeljice kluba.

U Katoličkom školskom centru u Sarajevu 23 učenika pokazalo je interes i pristupilo novoosnovanom juniorskom filatelističkom klubu.

Prilikom otvaranja filatelističkih klubova, zaposlenici Službe marketinga BH Pošte (Odjeljenje za marku i grafički dizajn) projekat popularizacije filatelije među mladima predstavili su videoprezentacijom, te podijelili prigodne poklone koji će novim mladim filatelistima pomoći u njihovim prvim aktivnostima sakupljanja poštanskih maraka i drugih filatelističkih materijala. .

Filatelija u školama

Projekat filatelija u školama izrađen je na osnovu preporuka i sugestija koje je “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo dobilo od Svijetske organizacije za razvoj filatelije, što dodatno garantira uspjeh projekta. Osnovni cilj ovog projekta je: ”Razviti dugoročnu strategiju za unaprijeđenje i oživljavanje hobija filatelije i sakupljanja maraka, kao i unaprijediti pismenost i vježbe pisanja u školama.”

Kroz druženje s nama, putem poštanskih maraka, mladi filatelisti saznat će nešto više o historiji, književnosti, znamenitim ličnostima, flori i fauni, religiji, ekologiji, sportu, svemiru i drugim interesantnim zbivanjima i manifestacijama kod nas i u svijetu.

Ideja je da ovaj edukacioni program o filateliji mlade u Bosni Hercegovini usmjeri na put prijateljstva, mira i ljubavi, put koji će ih dalje voditi u svijet istine, znanja, radosti, svijet dječije mašte…

Također, kroz druženje sa poštanskim markama, BH Pošta želi mladima širom Bosne i Hercegovine školske dane učiniti interesantnijim, ljepšim i radosnijim, te ih ujedno pozvati da zavire u zanosni i čudesni svijet filatelije.

U okviru projekta “Filatelija u školama” od 2006. godine do danas formirano je deset Juniorskih filatelističkih klubova širom BiH (u Travniku, Fojnici, Konjicu, Sanskom Mostu, Bihaću, Sarajevu…), a koji okupljaju oko 700. članova. Za otvaranje Juniorskih filatelističkih klubova pripremljen je i popratni materijal: napisana je i izdana brošura : “Priručnik za mlade filateliste” prilagođena mlađem uzrastu, dizajnirane i odštampane članske karte za mlade filateliste, majice sa crtanim likovima na poštanskim markama, kao i prigodni pokloni, poput knjiga za školsku biblioteku, ali i pokloni za učenike-filateliste, koji, uglavnom, sadrže naš promotivni materijal i školska pomagala. Odštampani su i plakati sa poštanskim markama, a u sklopu svake manifestacije bila je i izložbena postavka poštanskih maraka u izdanju “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, koje su mogli posjetili i učenici drugih škola sa područja kantona, gdje su oformljeni Juniorski filatelistički klubovi.

Služba marketinga JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, organizovala je i svečano otvorila Prvu juniorsku filatelističku izložbu BiH, 26. maja 2008. godine, u foajeu Glavne pošte, Sarajevo. U ovoj prvoj juniorskoj izložbenoj postavki, sa svojim zbirkama poštanskih maraka, uzelo je učešće oko 700 članova juniorskih filatelističkih klubova, iz različitih gradova Federacije BiH

 

Prodaja poštanskih maraka

Philatelic shop

Philatelic Shopovi su posebni šalteri ili prostori u sklopu pošte namijenjeni kolekcionarima poštanskih maraka – filatelistima.

U njima se mogu nabaviti sva izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka JP BH Pošta, koverte prvog dana, maximum karte, godišnji programi sa datumima izdavanja maraka, popratni bilteni za svako pojedinačno izdanje i ostali propagandni materijal.

U cilju poboljšanja naših usluga planirano je i proširenje djelatnosti postojećih Philatelic Shopova.

Philatelic Shopovi će u svoju ponudu uvrstiti i filatelistički inventar kao što su pincete, lupe, filatelistički albumi i ostali artikli koji su neophodni, kako pasioniranim filatelistima, tako i onima koji čine prve korake u sakupljanju poštanskih maraka.

Adrese Philatelic Shopova po poštanskim direkcijama:

Centar pošta Sarajevo
Pošta 71101, Obala Kulina Bana 8
Pošta 71120, Zmaja od Bosne 88

Centar pošta Tuzla
Pošta 75101, Aleja Bosanskih Vladara 29

Centar pošta Zenica
Pošta 72101, Masarikova 46

Centar pošta Travnik
Pošta 72270, Travnik, Prnjavor br. 11
Pošta 70230, Bugojno, Nugle II
Pošta 70240, Gornji Vakuf, Mehmed bega Stočanina
Pošta 70220, Donji Vakuf, 14 Septembar
Pošta 70290, Novi Travnik, Trg Zlatnih Ljiljana
Pošta 71270, Fojnica, Mehmeda Spahe

Centar pošta Bihać

Pošta 77101, Bosanska 3

Centar pošta Mostar
Pošta 88104, Braće Sejića bb
Pošta 88110, Onesukova bb

Na stranom tržištu je moguće nabaviti filatelistička izdanja JP BH Pošta kod naših zvaničnih agenata prodaje:

PHILAGENTUR
Feldbergerstrasse 57
D-61440 Oberursel
Njemačka
Tel: 00 49 6171 62820
Fax:00 49 6171 628282

British & Overseas Philatelic Agency, Ltd.
4th Fl Sho-ei Building 1-11-3  Shibuya
Tokyo 150-0002 JAPAN
Tel: 813-3499-5250
Email: lychees@tky2.3web.ne.jp
Web: www.bopa.jp

Brian J.Dias
Bombay Philatelic, Inc.
P.O. Box 480574
Delray Beach, Fl 33448 USA
Phone : 561-499-7990
Fax : 561-499-7553
website : http://www.bombaystamps.com
e-mail:  sales@bombaystamps.com

Bilteni prigodnih poštanskih maraka

Bilten prigodnih poštanskih maraka za 2023. godinu Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2023. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka za 2022. godinu Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2022. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka za 2021. godinu Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2021. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka za 2020. godinu Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2020. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2019. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2018. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2017. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2016. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2015. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2014. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2013. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2012. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2011. godinu
Bilten prigodnih poštanskih maraka
za 2010. godinu